Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 27-06-2022
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Zawiadomienie - VIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 9 września 2011r.

  ZAWIADOMIENIE  

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zwołuję VIII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 9 września 2011 r. (piątek) o godz. 1300.
Sesja odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej w Idzikowicach.
     

 Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

 

1.       Otwarcie sesji. 

2.      Komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy. 

3.      Interpelacje radnych. 

4.      Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie pomocy społecznej za I półrocze 2011 roku. 

5.   Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2011 roku. 

6.      Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)    o zmianie uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2011 rok, 

2)      o zmianie uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 18 marca
2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków,
 

3)    o zmianie uchwały Nr VII/48/11 Rady Gminy w Wilkowie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, zespołu szkolno-przedszkolnego, przedszkola lub wicedyrektora, 

4)       ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 

5)       powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników, 

6)       przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,

7)  wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w Wilkowie stanowiącej własność Gminy Wilków, 

8)   uchwalenia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych”. 

7.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków
oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.

8.     Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 3 interpelacje radnych.

9.      Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11.   Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy w Wilkowie

mgr Irena Marszałek

 

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności