GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: czwartek, 23-09-2021
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli

Zawiadomienie - X sesja Rady Gminy w Wilkowie - 25 listopada 2011r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zwołuję X sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 25 listopada 2011 r. (piątek) o godz. 1400.
Sesja odbędzie się budynku Szkoły Podstawowej w Idzikowicach.

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2.      Komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.

3.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy. 

4.      Interpelacje radnych.

5.      Sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej.

6.      Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy.

7.       Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu za I półrocze
2011 roku.

8.      Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)       przyjęcia rezygnacji Radnej z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w Wilkowie,

2)       o zmianie uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2011 rok,

3)       w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2012 rok,

4)       obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wilków w 2012 roku,

5)       określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości,

6)       określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz wzoru deklaracji na podatek rolny,

7)       określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji
na podatek leśny,

8)       o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Idzikowicach,

9)       uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi
i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012,

10)   wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,

11)   wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w Pągowie stanowiącej własność Gminy Wilków,

12)   załatwienia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie.

9.      Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.

10.   Zapytania i wolne wnioski.

11.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

12. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy.
 
 

 Przewodnicząca 

Rady Gminy w Wilkowie

mgr Irena Marszałek

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności