Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 08-08-2022
Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: „Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.

Wilków, 04.11.2011 r.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
projektu aktu prawa miejscowego:
„Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.

 

Działając na podstawie § 3 uchwały Rady Gminy w Wilkowie Nr XL/243/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przedkładam znowelizowany projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2012.

Stosownie do § 3 ust. 3 cytowanej uchwały organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, wypowiadają się w sprawie przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego na piśmie nie później niż w ciągu 14-tu dni licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma. 

Wypełniony formularz wniosku do konsultacji projektu akta prawa - Programu należy przesłać na adres: Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Wilkowie (sekretariat bud. A pokój nr 9).

 

Z poważaniem

                       Wójt Gminy Wilków

                        mgr Bogdan Zdyb

 

Pliki do pobrania:

 

1.  Projekt „Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.

2.     Wniosek do konsultacji projektu aktu prawa.


Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności