GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 24-10-2021
Imieniny: Arety, Marty, Marcina

Zawiadomienie - XI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 20 grudnia 2011r.

  ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zwołuję XI sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 20 grudnia 2011 r. (wtorek) o godz. 1300.
Sesja odbędzie się budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu


1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.      Komunikaty Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

3.     Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy. 

4.      Interpelacje radnych. 

5.      Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie, w tym: 

1)       powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

2)      zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,  

3)      wystąpienia  kandydatów, 

4)      przeprowadzenia głosowania tajnego, 

5)      ogłoszenie wyników głosowania, 

6)      podjęcie uchwały w sprawie wyboru  Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie. 

       6.    Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)       zmianie uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2011 rok,
 

2)      zmianie uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków,
 

3)      uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu na 2012 rok stanowiącej część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

4)      wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych
w Bukowiu stanowiących własność Gminy Wilków.
 

7.   Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.

8.   Zapytania i wolne wnioski.

9.   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

10.   Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.

 

Wiceprzewodniczący

 Rady Gminy w Wilkowie

mgr inż. Grzegorz Hubicki

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności