Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 27-06-2022
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Zawiadomienie - XII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 30 grudnia 2011r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zwołuję XII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 30 grudnia 2011 r. (piątek) o godz. 1000.
Sesja odbędzie się budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Idzikowicach.
  

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

3.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków
oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.

   4.      Interpelacje radnych. 

5.      Podjęcie uchwał w sprawie:  

1)      uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

2)     uchwalenia budżetu gminy Wilków na 2012 rok, w tym:

a)     odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,

b)     odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu,

c)      odczytanie opinii Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie oraz opinii pozostałych Komisji,

d)     stanowiska Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych Komisji,

e)     dyskusja nad projektem budżetu,

f)       jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

3)     o zmianie uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia
2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2011 rok,

4)     o zmianie uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

5)     uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

6)     uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2012 rok,

7)     o zmianie uchwały Nr II/3/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia
2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

8)    o zmianie uchwały Nr II/4/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia
2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego.

6.   Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.

7.  Zapytania i wolne wnioski.

8.   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

9 . Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

      Wiesław Kowalczyk

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności