Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 08-08-2022
Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ  PUBLICZNYCH  

Wójt  Gminy Wilków  działając  na  podstawie  art.  13  w  związku  z  art.  11  ust.  2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Wilkowie z  dnia  25  listopada  2011  r.  w  sprawie  programu  współpracy  Gminy  Wilków  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi   podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2012 rok, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Wilków w 2012 r. adresowany do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 
I.  Rodzaj zadania publicznego.
1.  Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy
Wilków z wyłączeniem sportu dla dzieci i młodzieży do lat 17.
2.  Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy    
Wilków w sporcie szkolnym wśród dzieci i młodzieży do lat 17.
 
II.  Wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych  na  realizację zadania. Wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych  na  realizację  powyższych zadań w 2012 roku wynosi 35.000,00 zł.
 
III.  Zasady przyznawania dotacji.


1.  W  otwartym  konkursie  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  mogą  wziąć udział  organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 późn.zm.)
2.  Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  jest  złożenie  lub  przesłanie  oferty zgodnej   ze   wzorem   określonym   w   rozporządzeniu   Ministra   Pracy   i   Polityki Społecznej  z  dnia  15  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wzoru  oferty  i  ramowego  wzoru umowy   dotyczących   realizacji   zadania   publicznego   oraz   wzoru   sprawozdania  z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
3.  Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia.
5.  Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. 6.  Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.
7.  O  dotację  na  realizację  zadań  publicznych  mogą  ubiegać  się  podmioty,  o  których  mowa  w  ust.  1,  z  zastrzeżeniem,  że  ich  cele  statutowe  zgodne  są  z dziedziną, w której zadania będą realizowane.
 
IV.  Terminy i warunki realizacji zadania publicznego.
Okres  realizacji  zadania  publicznego  rozpoczyna  się  nie  wcześniej  niż  w  dniu zawarcia umowy o wykonanie zadania publicznego i kończy się nie później niż dnia 31  grudnia  2012  r.  -  (szczegółowe  terminy  wykonania  zadań  określone  zostaną  w  umowie).  Zadanie  powinno  być  realizowane  z  najwyższą  starannością,  zgodnie  z  zawartymi  umowami  oraz  obowiązującymi  standardami  i  przepisami,  w  zakresie opisanym w ofertach.  Możliwość wydatkowania środków finansowych z dotacji po terminie wykonania zadania  dotyczy  jedynie  tych  kosztów  poniesionych  w  okresie  realizacji  zadania,  za  które  wystawiono  faktury  z  przedłużonym  terminem  płatności  (wystawionych  
w okresie realizacji zadania).
 
V.  Termin składania ofert.
Oferty  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem:  „Otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  -  Propagowanie  kultury  fizycznej  –  oferta  zadań  na  rok  2012"  w  Sekretariacie  Urzędu  Gminy  w  Wilkowie,  46-113  Wilków  ul. Wrocławska 11, do dnia 16 lutego 2012 roku do godz. 15.00. O   zachowaniu   terminu   decydować   będzie   data   złożenia   oferty,   bądź  
– w razie przesłania oferty listem - data wpływu. Podmioty, które składają kilka ofert
powinny  złożyć  każdą  ofertę  w  odrębnej  kopercie.  Oferta  powinna  być  zgodna  
ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wzoru  oferty  i  ramowego  wzoru  umowy  dotyczących
realizacji  zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania  
(Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Do oferty należy dołączyć :
1)  odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  innego  rejestru  ewidencji,  lub inne    dokumenty    potwierdzające    status    prawny    oferenta,    zgodne  z  aktualnym  stanem  faktycznym  i  prawnym,  niezależnie  od  tego,  kiedy został wydany,
2)  w    przypadku    wyboru    innego    sposobu    reprezentacji    podmiotów składających   ofertę   wspólną   niż   wynikający   z   Krajowego   Rejestru Sądowego  lub  innego  właściwego  rejestru  –  dokument  potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),  
3)  statut     wnioskodawcy    opatrzony    potwierdzeniem    jego    zgodności  z oryginałem przez upoważnione osoby,
4)  sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok.
Każda   rubryka   oferty   musi   być   wypełniona,   jeżeli   pytanie   nie   dotyczy wnioskodawcy lub zadania przedstawionego w ofercie należy wpisać : „nie dotyczy". Nie  można  zmieniać  kolejności  rubryk.  Ofertę  podpisują  osoby  reprezentujące oferenta  (w  przypadku  braku  pieczątki  imiennej  osoby  reprezentujące  oferenta podpisują   się   pełnym   imieniem   i   nazwiskiem   z   podaniem   pełnionej   funkcji),  przy podpisach musi być umieszczona pieczęć oferenta (organizacji). 

U w a g a :
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

VI.  Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.
Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  20  lutego  2012  r.  o  godz.  12.00  na  sali  narad  Urzędu  Gminy  w  Wilkowie.  Przy  otwarciu  ofert  mogą  być  obecne  wszystkie podmioty ubiegające się o dotacje. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje  się  zasady  określone  w  art.  15  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003   r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.U.  z  2010  r.  Nr  234,  
poz.  1536  późn.zm.).  Złożone  oferty  podlegają  ocenie  przez  Komisję  Konkursową, powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Wilków. Wybór  oferty  stanowić  będzie  podstawę  do  zawarcia  umowy  o  wykonanie zadania   publicznego   i   otrzymania   dotacji   w   terminie   określonym   w   umowie.  
Umowa szczegółowo określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
 
Zleceniobiorcy zobowiązani są m.in. do :  
1)  prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków
otrzymanych na realizację zadania,
2)  sporządzania  i  składania  sprawozdań  z  wykonania  zadania  publicznego  
w terminie określonym w umowie,
 
Jeżeli  dotacja  zostanie  przyznana  w  wysokości  niższej  niż  wnioskowana, oferent  może  dokonać  zmniejszenia  zakresu  rzeczowego  kosztorysu  lub  odstąpić  od  podpisania  umowy.  W  terminie  3  dni  od  zawiadomienia  o  rozstrzygnięciu konkursu, oferent, któremu przyznano dotację w wysokości niższej od wnioskowanej, jest zobowiązany do dostarczenia :
1)  zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania,
2)  zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania.
 
W  przypadku  odstąpienia  od  zawarcia  umowy,  oferent  jest  zobowiązany  do   zawiadomienia   Wójta   Gminy   Wilków   o   swojej   decyzji   w   terminie   3   dni  od  otrzymania  zawiadomienia  o  rozstrzygnięciu  konkursu.  Brak  zawiadomienia  o    odstąpieniu    od    zawarcia    umowy    lub    niedostarczenie    zaktualizowanego harmonogramu  i  kosztorysu  realizacji  zadania  skutkować  będzie  anulowaniem dotacji.
 
Kryteria wyboru ofert :
1)  koszt realizacji zadania,
2)  standard miejsca, bazy i wyposażenia,
3)  kwalifikacje kadry odpowiedzialnej za realizację zadania,
4)  źródła finansowania zadania.
 
 
 Odrzuceniu podlega oferta :
1)  złożona po terminie,
2)  niekompletna lub podpisana przez osoby nieupoważnione,
3)  złożona nie na obowiązującym formularzu.
 
Warunki otrzymania dotacji:
1.  Udzielana dotacja nie może być wykorzystana na:
1)  zapłaty    kar,    mandatów    i    innych    opłat    sankcyjnych    nałożonych  
na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone,
2)  zakup gruntów,
3)  działalność gospodarczą.
2.  Z dotacji mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1)  zakupu niezbędnego sprzętu sportowego,
2)  ekwiwalentu sędziowskiego,
3)  zakupu  niezbędnych  materiałów  i  usług  do  realizacji  zadania,  utrzymanie
boisk,
4)  zakupu nagród rzeczowych,
5)  opłaty startowe, członkowskie, transfery, ubezpieczenia zawodników,
6)  transport,                                                         
7)  organizacja zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży,  
8)  prowadzenie księgowości.
3.  Wydatki ponoszone w ramach projektu uznane za kwalifikowane o ile:
1)  zostały  poniesione  w  terminie  realizacji  zadania  określonym  w  zawartej
umowie,
2)  są  niezbędne  dla  realizacji  projektu,  a  więc  mają  bezpośredni  związek  
z celami projektu,
3)  zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie.
 
VII.  Wysokość środków publicznych na realizację zadań publicznych
w roku poprzednim.   

 
Wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych  na  ww.  zadania  publiczne  
w roku 2011 wyniosła 35.000,00 zł. Kwota ta była podzielona na dwa zadania:
 
A.   Propagowanie   i   rozwijanie   kultury   fizycznej,   sportu   i   rekreacji   na   terenie  
Gminy Wilków z wyłączeniem sportu dla dzieci i młodzieży do lat 17.
B.   Propagowanie   i   rozwijanie   kultury   fizycznej,   sportu   i   rekreacji   na   terenie  
Gminy Wilków w sporcie szkolnym wśród dzieci i młodzieży do lat 17,  
z  czego  na  zadanie  zrealizowane  przez  organizacje  pozarządowe  przekazano
kwoty: zadanie A – 30.000 zł, zadanie B – 5.000 zł.
 
 
 VIII.  Postanowienia końcowe.
W  trakcie  wykonywania  zadania  zgodnie  z  art.  17  ustawy  z  dnia  24  kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234
poz.  1536  późn.zm.),  oddelegowani  pracownicy  Urzędu  Gminy  w  Wilkowie  mogą
dokonywać    okresowej    kontroli    wykonania    zadania    w    zakresie    zgodności  
z postanowieniami umowy o wykonanie zadania, efektywności, rzetelności i jakości
wykonania  zadania.  Podmiot  wykonujący  zadanie  będzie  zobowiązany  udostępnić
kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.


Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności