GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 24-10-2021
Imieniny: Arety, Marty, Marcina

Zawiadomienie - XIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 16 lutego 2012r.

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XIII sesję Rady Gminy w Wilkowie na dzień 16 lutego 2012 r. (czwartek) o godz. 1500. Sesja odbędzie się budynku Publicznej Szkoły  Podstawowej  w  Bukowiu.

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.      Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 

3.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.

4.      Interpelacje radnych.

5.      Ocena funkcjonowania oświaty za 2011 rok – strona budżetowa, w tym: 

1)      przedstawienie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie, 

2)     informacja Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie, 

3)     informacja Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych Rady Gminy w Wilkowie dot. problemów wychowawczych i socjalnych dzieci i młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjum na terenie Gminy Wilków,

4)     dyskusja

6.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok.

7.       Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

1)      o zmianie uchwały Nr XII/90/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia
2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2012 rok,
 

2)     o zmianie uchwały Nr XII/89/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia
2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 

3)     o zmianie uchwały Nr VI/39/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilków, 

4)     wyrażenia akcesu przystąpienia do realizacji projektu pn. „I Ty masz szansę na sukces” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.1 ,,Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 

5)     przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy”
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 

6)     określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków, 

7)    wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

 

8.   Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.

9.    Zapytania i wolne wnioski.

10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

11 . Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kowalczyk

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności