Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 07-08-2022
Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych

 

Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów 
na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/79/2011 Rady Gminy Wilków z dnia 26 listopada 2011 r. Wójt Gminy Wilków informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów w skład Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)   nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

3)   nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego;

4)   przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem, albo nie były członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

1)  ocena formalna i merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia
o konkursie;

2)  proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

3)   rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Wilków.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy składać do dnia 16.02.2012 r. do godz 12.00 w Sekretariacie Urzędu w Gminy Wilkowie, ul. Wrocławska 11 , 46-113 Wilków, (decyduje data wpływu) na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

                                                                                                                   
     

Załączniki:

1.Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej.

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności