Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 28-06-2022
Imieniny: Florentyny, Ligii, Leona

Zawiadomienie - XIV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 22 marca 2012r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Gminy w Wilkowie na dzień 22  marca  2012 r. (czwartek) o godz. 1300. Sesja odbędzie się budynku Publicznej Szkoły  Podstawowej  w  Idzikowicach.

 
 
 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

3.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.

4.      Interpelacje radnych.

5.      Sprawozdanie z działalności bibliotek, Domu Kultury i świetlic wiejskich za rok 2011.

6.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 rok.

7.       Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie
 w 2011 roku.

8.      Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Wilków.

9.      Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)      o zmianie uchwały Nr XII/90/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2012 rok;

2)     o zmianie uchwały Nr XII/89/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

3)     szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Wilków przedsiębiorcom w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości w przypadku realizacji nowej inwestycji w Gminie Wilków;

4)     przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania    bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2012 roku;

5)     zawarcia porozumienia o współpracy z Głównym Geodetą Kraju dotyczącego udostępnienia aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla terenu Gminy Wilków.

 

10.   Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.

11.    Zapytania i wolne wnioski.

12. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

13 . Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.

 
 
 
 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                  Wiesław Kowalczyk

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności