Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 27-06-2022
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Zawiadomienie - XV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 26 kwietnia 2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XV sesję Rady Gminy w Wilkowie na dzień 26 kwietnia  2012 r. (czwartek) o godz. 1300. Sesja odbędzie się budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu.

 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdanie z działalności bibliotek, Domu Kultury i świetlic wiejskich za rok 2011.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie w 2011 roku.

8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Wilków.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  o zmianie uchwały Nr XII/90/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2012 rok;

2)  o zmianie uchwały Nr XII/89/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

3)  szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Wilków przedsiębiorcom w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości w przypadku realizacji nowej inwestycji w Gminie Wilków;

4)  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania    bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2012 roku;

5)  zawarcia porozumienia o współpracy z Głównym Geodetą Kraju dotyczącego udostępnienia aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla terenu Gminy Wilków. 

10. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

13 . Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.

 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy

  Wiesław Kowalczyk

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności