GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 29-05-2024
Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków

 

 GKR.271.4.2013                                                                                      

      Wilków   04.07.2013r.

                                                

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Ogłoszenie o zamówieniu

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na: Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków.

1.  Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków, w imieniu której występuje

Wójt Gminy Wilków

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

REGON: 531412770

tel. (077) 419 55 11 – 15

fax.(077) 419 55 11

e-mail: zamowienia@wilkow.pl

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Rodzaj zamówienia: usługi

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialog techniczny.

2.  Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.     - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm)

 

3.  Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych     w dniu04.07.2013r.

4.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków     zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilkowie www.wilkow.pl w dniu 04.07.2013r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku z danymi tele-adresowymi : osobiście w Urzędzie Gminy w Wilkowie,                     ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków lub za zaliczeniem pocztowym. SIWZ jest odpłatna.

5.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

   

    Przedmiotem zamówienia są przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków w roku szkolnym 2013/2014r. Przewozy odbywać się będą  w dni nauki szkolnej, według planu stanowiącego załącznik Nr 1 do umowy. Dni nauki szkolnej w okresie realizacji zamówienia  186 dni  (słownie: sto osiemdziesiąt sześć  dni ).

      Wykonawca musi posiadać taką ilość pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci aby zapewnić przewóz wymaganej ilości dzieci na danej trasie oraz pojazdy do przewozu dzieci zastępcze w przypadku awarii.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

       60000000-8 Usługi transportowe ( z wyłączeniem transportu odpadów)

       60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

       60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób      

 

                                                 

Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem 
i w następstwie  podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań (np. wizyta miejsca realizacji usługi ) w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy.

Wykonawcy będą odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ, w tym również  wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym, oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie usługi.

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6.  Informacja o możliwości składania oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7.  Termin wykonania zamówienia

     Termin realizacji zamówienia (wymagany): od dnia 01.09.2013r. do 30.06.2014r.

8.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli Wykonawca przedłoży:

Koncesję, zezwolenia lub licencję. Wykonawca złoży również oświadczenie                          o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

2) wiedza i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Zamawiający nie precyzuje w zakresie wiedzy i doświadczenia żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie   o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

3) potencjał techniczny:

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 Zamawiający nie precyzuje w zakresie potencjału technicznego żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie    o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

4) osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

5) sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

 

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna przez powołaną u Zamawiającego Komisję Przetargową.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

9.Informacja o oświadczeniach lub dokumentach , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy

     9.1 W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  1. oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy,

( Wykonawca złoży  –załącznik Nr 1 do formularza oferty.)

  2. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania , w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje,

     ( Wykonawca przedłoży koncesje, zezwolenia lub licencje ).

 

9.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1     ustawy, należy przedłożyć :

 

1.    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, (załącznik Nr 2 do formularza oferty).

      2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

      

 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów (konsorcjum/spółka cywilna), każdy Wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy ,a także spełniać wymogi  oraz łączne warunki , o których mowa w art. 22 ust. 1  pkt 1-4 ustawy Pzp. Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć oświadczenia w zakresie art. 24 u Pzp  jak również dołączyć dokumenty o których mowa w pkt.9.2.

 

  9.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych .Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , przedkłada:

1) dokument  wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

9.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

1.lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

      Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć ww. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

10.Informacja o dokumentach potwierdzających , ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:  nie dotyczy                

11. Inne dokumenty:

1. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.  26 ust 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia .

 2. wypełniony formularz oferty,

     3. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,        posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *,

 4. dowód wniesienia wadium,

 5. określenie części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcy,

(załącznik Nr 5 do formularza oferty).

12.Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców , u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

13. Informacja na temat wadium

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium  w wysokości: 5 000,00 zł.    (słownie : pięć tysięcy złotych i 00/100).

14. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia .

15.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

-       cena oferty brutto - 100% (najniższa cena)

16.  Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pok. 9A(SEKRETARIAT) Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11,46-113 Wilków.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY

    Urząd Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

Oferta na przetarg nieograniczony

 Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków

nie otwierać przed 12.07.2013r.godz.10.00.

 

Termin składania ofert upływa dnia 12.07.2013 r. o godz. 09:00.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w art. 84 ust. 2 ustawy. (W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.).

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.07.2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – (sala konferencyjna)  Urzędu Gminy w Wilkowie,  ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.

17.Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

18. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

19. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz  z adresem strony internetowej, na  której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

     Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

20. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na którą będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

   Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa   w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

22. Zmiany umowy

    Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

    

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia kilometrów do 3% dziennie co nie  będzie stanowić zmiany warunków wykonania przewozu, z wyłączeniem miesięcznego wynagrodzenia.

2. Kwota miesięcznego wynagrodzenia obliczona zostanie według następującego wzoru:

     Ilość kilometrów przejechanych w danym miesiącu x stawka za 1km x ilość dni dowozu (nauki)   = miesięczne wynagrodzenie

 

23. Informacje dodatkowe , w tym dotyczące finansowania projektu/programów ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

24. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. nie dotyczy

25. Osoby upoważnione do kontaktów

  Uprawnionymi osobami do kontaktów z wykonawcami są:

      - w zakresie procedury przetargowej: Agata Witewska: tel.77 419 55 11 Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

  -  w zakresie przedmiotu zamówienia: Kazimierz Olchawa tel.77 419 55 11 Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

w godzinach :

 Poniedziałek od  7.00-15.30

 Wtorek –Piątek od 7.00-15.00

 Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Do wiadomości :

1.Biuletyn Zamówień Publicznych

2.Strona internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie

3.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie

4. aa

 

Załączniki :


  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Formularz oferty
  3. Załącznik Nr 1 do formularza oferty - Oświadczenie
  4. Załącznik Nr 2 do formularza oferty - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  5. Załącznik Nr 3 do formularza oferty – Lista podmiotów (grupa kapitałowa)
  6. Załącznik Nr 4 do formularza oferty – Zobowiązanie innych podmiotów
  7. Załącznik Nr 5 do formularza oferty – Wykaz podwykonawców
  8. Formularz umowy + załącznik nr 1
  9. Ogłoszenie o zamówieniu w BZP
Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności