GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

 

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

 
Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209,poz. 1243). Ustawa nakłada na administrację samorządową nowe obowiązki, które  mają pomóc w załatwianiu spraw w urzędach przez osoby mające trudności w komunikowaniu się.  

W celu zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw ww. osobom informuje się, że: 

  • informacje dotyczące działalności Urzędu Gminy dostępne są na stronie   Biuletynu Informacji Publicznej UG w Wilkowie: www.bip.wilkow.pl oraz na stronie internetowej Urzędu: www.wilkow.pl
  • osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu pod numerem 77 419 5511 w. 13,
  • osoba uprawniona może skorzystać z poczty elektronicznej pod adresem: ug@wilkow.pl
  • Urząd Gminy w Wilkowie zapewni osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób uprawnionych będących osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Urząd Gminy w Wilkowie informuje, że będzie korzystał z usług tłumaczy migowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego.

            Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty w urzędzie z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia;

Zgłoszenia należy dokonać składając wniosek, w którym uwzględnia się rodzaj sprawy oraz termin przybycia do urzędu.

Wniosek można złożyć: w sekretariacie urzędu – pokój nr 9 (wejście A), za pośrednictwem faksu pod numerem 77 419 55 11 w. 13 lub poczty elektronicznej pod adresem: ug@wilkow.pl

  • Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM ( systemu językowo - migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych);
  •  Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Gminy  w Wilkowie posługującego się SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się;
  •  Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

            Niniejszą informację dotyczącą realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Z 2011 r., Nr 209, poz. 1243) zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu www.wilkow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.wilkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności