Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców, Wójt Gminy Wilków prosi o nie korzystanie z obiektów  rekreacyjnych i sportowych tj.: boisk, placów zabaw, kortów, siłowni zewnętrznych.

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 06-06-2020
Imieniny: Laury, Laurentego, Nory

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W OKRESIE ŻNIW

  BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W OKRESIE ŻNIW I OMŁOTÓW

Dane statystyczne Państwowej Straży Pożarnej wskazują, że w miesiącach lipiec - sierpień w znaczący sposób wzrasta ilość powstałych pożarów - głównie w sektorze rolniczym. Spowodowane jest to wzrostem zagrożenia pożarowego w okresie żniw i omłotów.

            ROLNIKU !!!             poniżej przedstawiamy podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego o których należy pamiętać w trakcie zbioru, transportu i składowania płodów rolnych:

1.  Stosować  się do wskazań podanych w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,

2.  Stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić  5 m,

3.  Ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,

4.  Zabezpieczyć  urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,

5.  Zapewnić  możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,

6.  Przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nie tłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,

7.  Wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru (kombajny do zboża wyposażyć w gaśnice przeznaczone do gaszenia pożarów grupy „B” o masie środka gaśniczego min. 2 kg oraz gaśnice przeznaczone do gaszenia pożarów grupy „A” o masie środka gaśniczego min. 6 kg), Gaśnice powinny być konserwowane / poddawane przeglądom nie rzadziej niż raz w roku.

8.  Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie jest niedopuszczalne.

9.  Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest niedopuszczalne.

10.         Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m² lub kubatury 5000 m³.

11.  Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

■ od budynków wykonanych z materiałów:

a) palnych – 30 m,

b) niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m,

■ od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,

■ od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m,

■ od urządzeń  i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m,

■ od lasów i terenów zalesionych –100 m,

■ między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m,

 

12. Wokół stert i stogów należy wykonać  i utrzymać powierzchnie o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawione materiałów palnych.

13. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów nie dosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

14. Wypalanie słomy i pozostałości i roślinnych na polach jest zabronione !

             Przypominamy, że należy przestrzegać  zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej polegającej między innymi na przestrzeganiu zakazu wypalania:

-        roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin,

-        ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych,

Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej w przypadku stwierdzenia prowadzenia działalności rolniczej niezgodnie z powyższymi zasadami, rolnicy mogą mieć wstrzymaną pomoc finansową (płatności ONW) na wspieranie działalności rolniczej.

 

inf.       mł. bryg. Radosław Kilan

                  Dowódca JRG PSP Namysłów

 

Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności