GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 29-05-2024
Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Zamówienie dodatkowe - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków

OGLOSZENIEo udzieleniu zamówienia_01.jpeg

GKR.271.2.2013                                        

                                  Wilków, 13.12.2013 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust. 1 oraz art. 139 ust. 3 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm).

 

     Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje    Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

http: www.wilkow.pl

e-mail: ug@wilkow.pl

 

      Wójt Gminy Wilków   informuje, że w dniu 13.12.2013 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zamówienia dodatkowe) na „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków” w Wilkowie, pomiędzy: Gminą Wilków a konsorcjum firm ENERGY INVESTORS GROUP S.A,  ENERGY INVESTORS SP.Z O.O

AL.SZUCHA NR 8/IV P, 00-582 WARSZAWA

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 Uzasadnienia wyboru trybu

Zamówienie ma charakter zamówienia dodatkowego w stosunku do udzielonego wcześniej zamówienia podstawowego. Udzielone będzie dotychczasowemu wykonawcy. Wartość zamówienia dodatkowego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe udzielone było w trybie przetargu nieograniczonego. Z przyczyn technicznych, gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Komisja w trakcie oględzin wykonywanych dotychczas  prac  dotyczących inwestycji  - Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków stwierdziła konieczność wstawienia trójników na rurach głównych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków. Trójniki umożliwią podłączenie się mieszkańców, którzy wybudowali swoje nieruchomości po dacie opracowania dokumentacji projektowej ww. inwestycji tzn.  po 2008 r. jak również umożliwią  wpięcie się do kanalizacji bez konieczności niszczenia nawierzchni dróg, co zmniejszy w dużym stopniu koszty prowadzenia inwestycji. W ramach głównego zadania, którego rurociągi w większości prowadzone są na drogach powiatowych odtwarzana jest nawierzchnia asfaltowa, w związku z tym z punktu zarówno społecznego  i ekonomicznego błędem byłoby pozwalać na wykonywanie wpięć do linii głównej kanalizacji, ponieważ zarówno drogi jak i sieć objęta jest gwarancją  generalnego Wykonawcy. Należy również dokonać podłączeń odcinków  widniejących w projekcie technicznym a nie ujętych w zadaniu głównym z powodu braku rozrysowania na projekcie wykonawczym. W celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej szczególnie w zakresie ochrony środowiska przed przedostawaniem się ścieków do wód powierzchniowych i gruntów należy doprowadzić do jak najszybszego podłączenia wszystkich gospodarstw do ogólnospławnej kanalizacji sanitarnej co jest  głównym celem prowadzenia inwestycji przez Gminę Wilków w zakresie Rozwiązania  problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Wilków. Wykonanie zadań dodatkowych pozwoli wykonać w stu procentach określony efekt ekologiczny .Z uwagi na spełnienie powyższych przesłanek , można udzielić zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art.67 ust1 pkt 5 lit a ustawy Pzp – po negocjacjach z dotychczasowym wykonawcą. Cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 106 917,33 zł brutto.

 

 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

 

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności