GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 24-10-2021
Imieniny: Arety, Marty, Marcina

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Jakubowicach

Wilków 23.12.2013r.

GKR.6733.2.2013                                                                          

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 j.t.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) Wójt Gminy Wilków obwieszcza, iż na wniosek inwestora Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia „Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie Namysłowskim” w lokalizacji Jakubowice. Inwestycja planowana jest na terenie działek nr 130 KM 1, 11/16, 11/17, 37, 12/1, 12/2, 16/1 KM 2.

Na terenie na którym jest planowana ww. inwestycja brak obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z czym inwestor jest zobowiązany uzyskać, dla planowanej inwestycji decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niniejsze zawiadomienie, jak również kopię decyzji kończącą postępowanie otrzymują wszystkie strony postępowania.

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie /pok. nr 3 w części budynku B/ w godzinach pracy urzędu zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy. Ewentualne uwagi i wnioski można złożyć ustnie do protokołu lub na  piśmie.

Otrzymują:

  1.  Wnioskodawca
  2.  Strony postępowania (z uwagi na ochronę danych osobowych nie zamieszcza się wykazu stron  postępowania)
  3. aa

       SM/SM

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności