GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 20-10-2021
Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67/69 ogłasza nabór na stanowisko Asystenta ds. administracji i promocji

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa  
z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67/69 
ogłasza nabór na stanowisko  
Asystenta ds. administracji i promocji 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA: 
  Wykształcenie średnie lub wyższe, 
  Staż  pracy:  minimum  1  rok  lub  doświadczenie  w  LGD  (staż,  przygotowanie 
zawodowe, wolontariat, itp.), 
  Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich, 
  Umiejętność  obsługi  komputera  w  zakresie  pakietu  aplikacji  biurowych  Microsoft 
Office:  Microsoft  Word,  Microsoft  Excel,  Microsoft  PowerPoint,  Office  Picture 
Manager, 
  Podstawy  znajomości  aktów  prawnych  dotyczących  działalności  LGD  i  wdrażania 
LSR, 
   Podstawy znajomości funkcjonowania organizacji pozarządowych, 
  Umiejętność redagowania i edytowania tekstów, 
  Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,  
  Dyspozycyjność, 
  Umiejętność szybkiej i dokładnej analizy dokumentacji, 
  Umiejętność interpretowania przepisów i stosowania ustaw, 
  Umiejętność sprawnej komunikacji. 
  
WYMAGANIA POŻĄDANE: 
  Wykształcenie  średnie  lub  wyższe  (administracyjne,  ekonomiczne,  zarządzanie, 
marketing,  dziennikarstwo  lub  kierunki  społeczne,  lub  inne  o  profilu  zbliżonym  do 
zakresu obowiązków), 
  Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013, 
  Doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej, 
  Doświadczenie  w  zakresie  promocji  organizacji  i  kontaktów  z  mediami,  znajomość 
rynku mediów, 
  Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności aplikacji biurowych, 
  Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia, 
  Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, 
  Doświadczenie w pracy nad realizacją projektów finansowanych przez UE, 
  Kreatywność, 
  Odporność na stres.  
  
OBOWIĄZKI  OGÓLNE: 
  Przestrzeganie  prawa,  w  szczególności  znajomość  aktów  prawnych  dotyczących 
działalności LGD, 
  Znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących LGD, z zakresu zajmowanego 
stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy, 
  Wykonywanie zadań Biura LGD sumiennie, sprawnie i bezstronnie, 
  Zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym (ustawa  
      o ochronie danych osobowych i informacji nie jawnych), 
  Zachowanie  uprzejmości  i  życzliwości  w  kontaktach  ze  zwierzchnikami 
podwładnymi, współpracownikami, 
  Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim, 
  Przestrzeganie Regulaminu Biura, 
  Staranne  i sumienne wykonywanie poleceń przełożonego, 
  Przestrzeganie przepisów bhp i p. poż., 
  Ochrona mienia Biura przed kradzieżą, zniszczeniem, pożarem itp. oraz przejawianie 
troski o jego właściwe wykorzystanie  zgodnie z przeznaczeniem, 
  Przygotowywanie pod względem merytorycznym i prawnym uchwał Zarządu  
      i Walnego zgromadzenia oraz Rady dotyczących zagadnień LGD, 
  Podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia.  
 
OBOWIĄZKI  SZCZEGÓŁOWE 
  Obsługa  związana  z  naborem  wniosków  składanych  w  ramach  realizacji  Lokalnej 
Strategii Rozwoju , 
  Przygotowanie pism zleconych przez Dyrektora Biura, 
  Referowanie i rejestracja korespondencji, 
  Organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje i prac Zarządu, 
  Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD  
      i realizację przedsięwzięć określonych w LSR, 
  Przygotowanie i składanie wniosków o płatność, 
  Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań i innych dokumentów wymaganych  
      w projektach, 
  Monitorowanie podpisywania i realizacji umów i innych dokumentów przewidzianych 
dla organów LGD, 
  Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu, 
  Koordynowanie projektów współpracy, 
  Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów, 
  Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności  
      z warunkami Umów o pomoc, 
  Poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,    
  Realizacja projektów Stowarzyszenia w ramach PROW, 
  Przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji, 
  Prowadzenie  doradztwa  dla  beneficjentów  w  sprawie  warunków  i  możliwości 
otrzymania dofinansowania, 
  Przygotowanie dokumentacji dla Zarządu, Rady i Walnego Zgromadzenia oraz organu 
kontroli (uchwał, sprawozdań itp.), 
  Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych LGD, 
  Wykonanie  innych  prac  wynikających  z  bieżących  działań  Biura  LGD  w  tym 
prowadzenie sekretariatu, 
  Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji merytorycznej projektu, 
  Prowadzenie  monitoringu  w  zakresie  nowych  wytycznych  (rozporządzenia  ustawy) 
związane z wdrażaniem LSR i działalnością LGD,  
  Udział w innych  pracach wynikających z zadań Stowarzyszenia, 
  Przygotowywanie  udziału  LGD  w  targach,  konferencjach,  szkoleniach,  imprezach 
społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD, 
  Monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,  
  Prowadzenie  działań  informacyjnych,  promocyjnych  i  kulturalnych  związanych  z 
obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD, 
  Udzielanie  obiektywnych  informacji  o  działalności  LGD  –  telefoniczne,  ustnie, 
pisemnie lub za pośrednictwem Internetu, 
  Współpraca  z  mediami  –  w  tym  odpowiadanie  na  interwencje  i  organizowanie 
konferencji prasowych, 
  Obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD, 
  Przygotowywanie  propozycji  w  zakresie  wzorów  przedmiotów  promocyjnych, 
organizacja przetargów, 
  Koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR, 
  Inicjowanie  i  prowadzenie  działań  związanych  ze  współpracą  międzyregionalną  i 
międzynarodową, 
  Monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej, 
  Prowadzenie ewidencji merytorycznej realizacji projektu, 
  Przygotowywanie  i  organizacja  spotkań,  szkoleń,  udzielanie  pełnych  informacji 
dotyczących realizacji działań związanych wdrażaniem LSR, 
  Prowadzenie  monitoringu  w  zakresie  nowych  wytycznych  (rozporządzenia  ustawy) 
związane z realizacją projektu, 
  Składanie sprawozdań Dyrektorowi biura LGD z przebiegu realizacji poszczególnych 
zadań, 
  Poszukiwanie  możliwości  dofinansowania  dla  projektów  Stowarzyszenia  w  ramach 
PROW, 
  Wyszukiwanie konkursów wyróżniających LGD Dobra Widawa, 
  Realizacja i organizacja spraw bieżących Biura Stowarzyszenia,   Realizacja  i  organizacja  spraw  bieżących  Biura  Stowarzyszenia,  udział  w  innych 
pracach wynikających z zadań Stowarzyszenia, 
  Wykonanie zadań związanych z PROW, 
  Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia w zakresie PROW, 
  Odbieranie korespondencji i dokumentów księgowych. 
 
 
WARUNKI ZATRUDNIENIA: 
Umowa o pracę.  
 
KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ: 
  list motywacyjny, 
  życiorys – curriculum vitae, 
  dokumenty  potwierdzające  wykształcenie  (oryginał  lub  kserokopia  za  zgodność  
z oryginałem), 
  zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzających doświadczenie 
w zakresie realizacji projektów lub aplikowania o środki finansowe na ich realizację, 
  dokumenty poświadczające staż pracy, 
  oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb  procesu  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie danych  osobowych  (tekst  jednolity  z  2002  r.  Dz.U.  Nr  101,  poz.  926  z  późn.  zm.) 
poświadczone własnoręcznym podpisem.  
 
Wymagane dokumenty  aplikacyjne należy składać osobiście  w siedzibie  LGD lub  wysyłać pocztą na adres: 
Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania  Dobra  Widawa,  56-400  Oleśnica,  ul.  Wojska Polskiego  67/69  Z  DOPISKIEM:  "Nabór  na  Asystenta  ds.  administracji  i  promocji" w terminie od 23 grudnia 2013 r. do 17 stycznia 2014 r.. Liczyć się będzie data wpływu 
oferty do biura LGD. 
 
Na  podstawie  dokumentacji  przeprowadzona  zostanie  ocena  formalna  dokumentów aplikacyjnych.  Kolejnym  etapem  będzie  ocena  merytoryczna,  która  zostanie  dokonana  na podstawie  analizy  ofert  oraz  rozmów  kwalifikacyjnych  i  sprawdzenia  umiejętności 
praktycznych.  
Kandydaci  zakwalifikowani  do  drugiego  etapu  postępowania  zostaną  powiadomieni  o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie. Informacja o przebiegu  i wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www. 
 
Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

Wersja ogłoszenia w formacie PDF

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności