GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 01-12-2021
Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków na lata 2013 – 2032”

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków na lata  2013 – 2032”

Rada Ministrów przyjęła „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”,  którego głównym celem jest : usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju; likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032.

Gmina Wilków, wychodząc naprzeciw rozwiązaniu problemu likwidacji azbestu, wykonała inwentaryzację wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy oraz opracowała  „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków na lata 2013 – 2032”. W programie m.in. zostały wskazane cele i zadania, a także ramy prawne w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem. Program wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wilków oraz określa harmonogram realizacji programu. Ponadto Program wskazuje środki finansowe, niezbędne do jego realizacji z jednoczesną możliwością pozyskania środków zewnętrznych na usuwanie wyrobów azbestowych.

W nawiązaniu do powyższego przypominamy, że właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia stosownej informacji dla wójta Gminy Wilków. Natomiast osoby prawne mają obowiązek składania tych informacji do marszałka województwa opolskiego.

Informację taką należy złożyć corocznie do końca stycznia w Urzędzie Gminy w Wilkowie 
w Referacie Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa (pok. 3b).

Poszczególne Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferują wsparcie dofinansowania bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z uchwalanymi każdego roku priorytetami działalności. Forma i zakres wsparcia, a także uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie różnią się w zależności od obowiązujących zasad w każdym z wojewódzkich funduszy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił V konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

Beneficjentami środków mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, które:

  1. przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest;
  2. posiadają aktualny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, a przedsięwzięcie jest z nim zgodne.

Dotacje mogą być udzielane na zadania, które nie zostały zakończone przed złożeniem wniosku do Funduszu i obejmować będą koszy kwalifikowane niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Powyższe koszty nie muszą wystąpić łącznie, tzn. możliwe jest dofinansowanie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych (składowanych).

Nie ma możliwości przeznaczenia dotacji na nowe pokrycie dachowe.

Wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem prosimy o złożenie informacji do zaktualizowania danych zapisanych w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Wilków oraz do złożenie stosownego wniosku  w sprawie dofinansowania w terminie do 31 stycznia 2014 r.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wilkowie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa (pok. 3b).

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod nr telefonu 774195514 wew. 24 (osoba do kontaktu Krzysztofa Golec-Pianka, Tomasz Kin).

                 

                                                                                                                             opr. Krzysztofa Golec-Pianka

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności