GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 01-12-2021
Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych - 2014

Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów  na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234,poz1536, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXX/233/2013 Rady Gminy Wilków z dnia 19 listopada 2014 r. Wójt Gminy Wilków informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów w skład Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)    nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

3)    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego;

4)   przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem, albo nie były członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

1)  ocena formalna i merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia
o konkursie;

2)  proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

3)   rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Wilków.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny  jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy składać do dnia 14.02.2014 r. do godz 12.00  w Sekretariacie Urzędu     w Gminy Wilkowie, ul. Wrocławska 11 , 46-113 Wilków, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:
1.Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.494.2014 z dnia 20 lutego 2014r. 
w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert na wykonywanie zadań publicznych w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2014 roku 

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności