Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 14-08-2022
Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy

Zawiadomienie - XXXIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 04.03.2014r.

 
ZAWIADOMIENIE  
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)  
zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy w Wilkowie  
na dzień 4 marca 2014 r. (wtorek) o godz. 13 00 . 
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16. 
 
 
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.  Przedstawienie porządku obrad. 
3.  Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
4.  Sprawozdanie  z  działalności  międzysesyjnej  Wójta  Gminy  Wilków  oraz  z  wykonania     
  uchwał Rady Gminy. 
5.  Interpelacje radnych. 
6.  Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów      
  Alkoholowych za 2013 rok. 
7.  Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącego część gminnej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013 rok. 
8.   Ocena funkcjonowania oświaty za 2013 rok – strona budżetowa, w tym: 
1)  informacja Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie, 
2)  dyskusja. 
9.  Podjęcie uchwał w sprawie: 
1)  o  zmianie  uchwały  Nr  XXXI/235/13  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  13  grudnia  2013r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok; 
2)  o  zmianie  uchwały  Nr  XXXI/234/13  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  13  grudnia  2013r.  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 
3)  wyrażenia  zgody  /  nie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie  gminy  na  rok  2015 
środków stanowiących fundusz sołecki; 
4)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu; 
5)  przystąpienia  Gminy  Wilków  do  Lokalnego  Funduszu  Pożyczkowego  „Samorządowa  Polska” 
Wilków  sp.  z  o.o  z  siedzibą  w  Wilkowie  oraz  do  Krajowego  Funduszu  Poręczeniowego 
„Samorządowa Polska” sp. z o.o  z siedzibą w Warszawie; 
6)  zmiany Statutu Gminy Wilków; 
7)  utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno; 
8)  uchwalenia  Wieloletniego  Planu  Rozwoju  i  Modernizacji  Urządzeń  Wodociągowych  
i  Kanalizacyjnych  na  lata  2014-2016  Zakładu  Wodociągów  i  Usług  Komunalnych  „EKOWOD” 
Spółka z o.o.; 
9)  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę; 
10) przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2014 roku; 
11)  nadania nazwy ulicy w Wilkowie; 
12)  wyrażenia zgody na  bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 
3 lata; 
13)  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych; 
14)  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  
dla części obszaru wsi Krzyków, części obszaru wsi Jakubowice i części obszaru wsi Wilków; 
15)  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  
dla części obszaru wsi Bukowie; 
16)  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  
dla części obszaru wsi Wilków. 
10.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 5  interpelacje radnych. 
11.    Zapytania i wolne wnioski. 
12.   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
13.   Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy. 
                                                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy 
 
                                                                                Wiesław Kowalczyk 
Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności