Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 28-09-2022
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Zapytanie cenowe - Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8 km.1 w Pągowie z działkami sąsiednimi nr 7, nr 9, nr 201 i nr 209.

Informacja o unieważnieniu zapytania w formie zapytania ofertowego z dnia 12.03.2014r.


GKR.6830.2.2014                                                                             Wilków, 12.03.2014 r.

 

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8   km.1 w Pągowie z działkami sąsiednimi nr 7, nr 9, nr 201 i nr 209.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres zamawiającego:

 Gmina Wilków ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

2.Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego. Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Wilków zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

1) Wykonanie  rozgraniczenia nieruchomości obejmującej  działkę nr 8   w Pągowie z działkami sąsiednimi nr 7, 9, 201 i  209, w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministrów  Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.  Działki stanowią własność osób fizycznych i gminy.

2)W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:

- analiza stanu prawnego nieruchomości

- wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej

4. Termin realizacji zamówienia

W ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy

5. Termin i miejsce składania ofert

Do dnia 21 marca 2014 r.  w sekretariacie Urzędu  Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków bądź wysłać na adres rolnictwo@wilkow.pl  W przypadku składania ofert przez firmę kurierską bądź pocztową liczy się data wpływu do Zamawiającego.

6. Sposób przygotowania ofert:

Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać „rozgraniczenie nieruchomości obejmującej działkę nr 8 w Pągowie z działkami sąsiednimi nr 7, 9, 201 i  209”

7. Rozpatrzenie ofert:

odbędzie się 24.03.2014 r.

Zamawiający zleci wykonanie prac Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia.

8. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:

Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami Jadwiga Zmora, wejście B pokój nr 3 w godz. Od 700 do 1500  tel. 77 4195511 wew.24.


  1. PDFOferta.pdf (64,37KB)
Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności