Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 07-08-2022
Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Zawiadomienie - XXXIV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 10.04.2014r.

 
ZAWIADOMIENIE  
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)  
zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy w Wilkowie  
na dzień 10 kwietnia  2014 r. (czwartek) o godz. 13 00 . 
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16. 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.  Przedstawienie porządku obrad. 
3.  Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
4.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał  Rady Gminy. 
5.  Interpelacje radnych. 
6.  Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy Wilków. 
7.  Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wilków. 
8.  Sprawozdanie z działalności bibliotek, Domu Kultury i świetlic wiejskich za rok 2013. 
9.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie w 2013 roku. 
10.  Sprawozdanie  z  realizacji  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. 
11.  Podjęcie uchwał w sprawie: 
1)  o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok; 
2)  o zmianie uchwały Nr XXXI/234/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 
3)  przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby; 
4)  o zmianie uchwały Nr XXI/160/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej,  który  uczestniczył  w  działaniu  ratowniczym  lub  szkoleniu  pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę; 
5)  dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Wilków do stanu faktycznego; 
6)  ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały  Nr  VI/36/03  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków. 
12.   Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 5  interpelacje radnych. 
13.   Zapytania i wolne wnioski. 
14.   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
15.   Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy 
 
                                                                                Wiesław Kowalczyk 
 

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności