GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 22-09-2021
Imieniny: Maury, Milany, Tomasza

Zawiadomienie - XXXV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 12.06.2014r.

ZAWIADOMIENIE  
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)  
zwołuję XXXV sesję Rady Gminy w Wilkowie  
na dzień 12 czerwca  2014 r. (czwartek) o godz. 13 00 . 
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16. 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.  Przedstawienie porządku obrad. 
3.  Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy w tym:  
-  uchwała  nr  1/2014  zebrania  wiejskiego  Sołectwa  Bukowia  w  Gminie  Wilków  z  dnia 20 marca 2014 r. w sprawie rozbudowy farmy wiatrowej „Pągów”. 
4.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy. 
5.  Interpelacje radnych. 
6.  Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Wilków za rok 2013. 
7.  Informacja  w  sprawie  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Wilków  za 2013 rok. 
8.   1)  rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  Gminy  Wilków  za  2013  rok  wraz  
        ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2013 rok, 
       2)  zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2013 rok, 
       3)    dyskusja, 
       4)    podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Gminy  Wilków  za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2013 rok. 
9.  Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym: 
1)  zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie w sprawie wniosku o   udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2013 rok, 
2)  zapoznanie  się  z  opinią  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, 
3)    dyskusja, 
4)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2013 rok. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1)  o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok; 
2)  o zmianie uchwały Nr XXXI/234/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 
3)  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących 
w  ramach  stosunku  pracy  obowiązki  określone  dla  stanowisk  o  różnym  tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
4)  określenia  wysokości  opłat  za  wychowanie  przedszkolne  świadczone  przez  przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilków; 
5)  przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora; 
6)  uchwalenia  Regulaminu  dofinansowania  ze  środków  budżetu  Gminy  Wilków  zadań z zakresu  usuwania  azbestu  z terenu  Gminy Wilków  przy  udziale  funduszy  uzyskanych z Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i   Gospodarki  Wodnej  w   Opolu 
w ramach  współpracy  z   Narodowym  Funduszem  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;   
7)  przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu; 
8)  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  położonej w Lubskiej stanowiącej własność Gminy Wilków; 
9)  wyrażenia  zgody  na  bezprzetargowe  zawarcie  umowy  dzierżawy  na  czas  oznaczony dłuższy niż 3 lata; 
10)  zamiaru  lokalizacji  nowych  i  rozbudowy  już  istniejących  urządzeń  wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wilków. 
11.   Zajęcie stanowiska w sprawie pisma mieszkańca Wilkowa wniesionego w sprawie budowy przyłącza kanalizacyjnego. 
12.   Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 5  interpelacje radnych. 
13.   Referat okolicznościowy z okazji 25. rocznicy zwycięstwa demokracji w Polsce. 
14.   Zapytania i wolne wnioski. 
15.   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
16.   Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.  

 

              Przewodniczący Rady Gminy 
 
                                                                                                Wiesław Kowalczyk 
                                                                  

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności