GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: piątek, 22-10-2021
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysława

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY - STYPENDIA

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY - STYPENDIA

 

1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne dla rodziców/uczniów  od 1 lipca br. w następujących miejscach:

   1) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 16, 46-113 Wilków,

   2) na stronie internetowej www.wilkow.pl

2. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów: od 11 sierpnia do 15 września 2014 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2013 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 16, 46-113 Wilków.

3. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia/słuchacza, dyrektora szkoły, z urzędu.

4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 456,00 zł (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.)

 

5. Za dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182  z późn. zm.), uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszona o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone  w odrębnych przepisach

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

a) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

b) zasiłku celowego;

c) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej  na podstawie przepisów o systemie oświaty;

d) wartości świadczenia w naturze;                     

e) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane
z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym, że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu
z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

W sytuacji, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika
z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

a) przychodu;            

b) kosztów uzyskania przychodu;

c) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

d) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa – w przypadku, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem;

e) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

f) należnego podatku;

g) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych
z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się  na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informacje o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny  w wysokości 250,00 zł.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub  w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

a) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej;

b) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca,  w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

6. Prawidłowo sporządzony Wniosek przyśpiesza proces jego rozpatrywania

   1) Za kompletny Wniosek uważa się Wniosek zawierający wszystkie dane wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

   2) Podanie informacji niezgodnych z prawdą, eliminuje Wniosek z dalszego rozpatrywania.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności