GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 01-12-2021
Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Zawiadomienie - XXXVI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 03.09.2014r.

ZAWIADOMIENIE  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)  
zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy w Wilkowie  
na dzień  3 września  2014 r. (środa) o godz. 13 00 . 
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16. 

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej.
 7. Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy.
 8. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1)  o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok;
  2)  o zmianie uchwały Nr XXXI/234/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  3)  wyrażenia zgody na bezprzetargowe i nieodpłatne zawarcie  umowy  dzierżawy  na  czas oznaczony dłuższy niż 3 lata;
  4)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wilkowie; 
  5)  załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków; 
  6)  zawarcia  porozumienia  z  Wojewódzkim  Urzędem  Pracy  w  Opolu    o  współpracy    przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia”; 
  7)  określenia  maksymalnej  wysokości  wynagrodzenia  dziennego  opiekuna  zatrudnianego przez  Gminę  Wilków,  zasad  jego  ustalania  oraz    ustalenia  wysokości  opłaty  za  pobyt dziecka u dziennego opiekuna, częściowych zwolnień i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie;
  8)  określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  i  w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków. 

 10. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 5  interpelacje radnych. 
 11. Zapytania i wolne wnioski. 
 12. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
 13. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Wiesław Kowalczyk 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności