GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 20-10-2021
Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr KS. 2110.3.2014 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KASJER z dnia 8 września 2014 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr KS. 2110.3.2014

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia  8 września 2014 r.

Wójt Gminy Wilków

ogłasza nabór

na stanowisko kasjera

w Urzędzie Gminy w Wilkowie

ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

 

Data publikacji ogłoszenia – 8 września 2014 r.

Termin składania ofert –  18 września 2014 r.

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie co najmniej średnie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych w zakresie: rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz klasyfikacji dochodów i wydatków,
 2. umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych, np. fax, kserokopiarka,
 3. umiejętność współpracy w zespole, umiejętność organizacji i planowania pracy, rzetelność, zdolności analityczne, odpowiedzialność,
 4. doświadczenie w pracy na stanowisku kasjera.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. przyjmowanie gotówki do kasy,
 2. wypłacanie gotówki,
 3. odprowadzanie i podejmowanie gotówki z banku,
 4. sporządzanie raportów kasowych,
 5. sporządzanie przelewów bankowych,
 6. dokumentowanie operacji kasowych,
 7. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
 8. prowadzenie spraw dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 9. prowadzenie ewidencji sum depozytowych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. Praca przy komputerze i w terenie. Praca w budynku Urzędu Gminy  w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, parter. Do budynku zapewniony jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się wózkami inwalidzkimi. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

5. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Wilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi 5,71%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub oświadczenie –  w przypadku trwającego stosunku pracy),
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych  w związku z naborem – dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182.),
 8. zapisy w liście motywacyjnym albo w życiorysie (CV) potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych określonych w pkt. 2,
 9. wymagane oświadczenia, list motywacyjny i życiorys (CV) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata,
 10. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

7. Dodatkowymi dokumentami mogą być:

 1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i innych dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 2. referencje lub opinie.

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko kasjera” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, w terminie do dnia 18 września 2014 r. do godz. 15.00.

Wybór kandydata może być poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.

W dokumentach należy podać numer telefonu w celu umożliwienia powiadomienia o terminie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.wilkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie.

                                                            Wójt

  mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności