GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 08-12-2021
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza

Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 i 1138) oraz uchwały Nr XXXVIII.305.2014 Rady Gminy Wilków z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Wójt Gminy Wilków informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów w skład komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego;
  4. przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji nie pozostawały  w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem, albo nie były członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji.

Zadaniem komisji konkursowej jest:

  1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
  2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Wilków.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy składać do dnia 6.02.2015 r. do godz 12.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

RTFFormularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej.rtf
PDFFormularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej.pdf

Zarządzenie Nr ORG.0050.45.2015 z dnia 12 lutego 2015r.w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2015 roku przez organizacje pozarządowe.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności