GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 08-12-2021
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza

Budżet gminy wilków na 2015 rok

Na sesji Rady Gminy w Wilkowie w dniu 29 grudnia 2014 roku Radni podjęli uchwałę  Nr III.9.2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Planowany budżet gminy na 2015 rok przedstawia się następująco:

IMG_5766.jpeg
 
Dochody budżetowe 16.916.498,00 Wydatki budżetowe 16.686.498,00
Przychody budżetu 800.000,00 Rozchody budżetu 1.030.000,00
Razem 17.716.498,00 Razem 17.716.498,00

W ramach planowanych wydatków realizowane będą ustawowe zadania stojące przed administracją samorządową, kontynuowane będą zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska, infrastruktury kanalizacyjnej i drogowej oraz bieżące remonty w placówkach oświatowych i innych obiektach będących własnością gminy. 

Najpoważniejszą pozycję w wydatkach budżetu  zajmują  oświata i wychowanie (42%) oraz pomoc społeczna (18%) - co stanowi łącznie 60% budżetu. Otrzymana kwota subwencji oświatowej oraz kwoty dotacji na zadania zlecone i własne nie zaspakajają całkowitych potrzeb i nie pozwalają  na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału środków własnych. Dlatego zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej, są dofinansowane środkami własnymi gminy.

W 2015 roku planuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 1.120.214 zł.

 1. Kontynuowane będzie zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem”. W 2014 r. wykonana została dokumentacja techniczna dot. przebudowy dróg na osiedlu w Wilkowie. Zaplanowane w 2015 r. wydatki inwestycyjne wynoszą 750.000 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.
 2. Wspólnie z Powiatem Namysłowskim Gmina złożyła wniosek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Jakubowice”. Gmina przekaże do powiatu środki finansowe w formie dotacji  jako pomoc finansową.
 3. Kontynuowane będzie rozpoczęte w 2014 r. zadanie „Zmiana studium i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków”. Planowane wydatki w  2015 r. to  kwota 70.000 zł.
 4. Na boisku przy Szkole Podstawowej w Bukowiu zaplanowano zadanie pn. „Zakup wraz z montażem nowego placu zabaw dla dzieci” na kwotę 20.000 zł.
 5. Zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubska” na kwotę 40.000 zł.
 6. Kontynuowane będzie rozpoczęte zadanie inwestycyjne pn. „Rozbiórka zabytkowego dworu w Wilkowie”. Gmina wystąpiła do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o skreślenie z rejestru zabytków ww. obiektu i takie pozwolenie otrzymała.
  Na rozbiórkę tego obiektu  zaplanowano 40.000 zł.
 7. Z funduszu sołeckiego zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę
  190.214 zł. tj. na:
  1. projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Pągowie w kwocie  24.082 zł,
  2. urządzenie i doposażenie placów zabaw i boisk sportowych  w  Sołectwach Wilków, Wojciechów, Pszeniczna, Pielgrzymowice Lubska, Jakubowice, Idzikowice, Bukowie i Krzyków na ogólną  kwotę 166.132 zł.

Wiele zadań nie mogłoby być realizowanych bez finansowego wsparcia środków europejskich  i środków z budżetu państwa, dlatego tak jak w latach ubiegłych Gmina będzie pozyskiwała środki zewnętrzne.

W tym roku pojawią się konkursy i projekty z nowej perspektywy 2014-2020, w których będzie można otrzymać dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tej perspektywie będzie można aplikować o środki unijne m.in. na inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, integrację społeczną, wysoką jakość edukacji czy też podstawowe usługi i odnowę wsi na terenach wiejskich.

Zdobycie środków to szansa na dalszy rozwój naszej Gminy.

Skarbnik Gminy 

Teresa Żółtaszek

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności