GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 15-06-2024
Imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Zapytanie ofertowe - usługa transportowa

 1. Zamawiający: Gmina Wilków
 2. Przedmiot zamówienia: usługa transportowa w ramach projektu „Wesołe przedszkole w Wilkowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Termin realizacji zamówienia: 28.05.2015 r.
 4. Miejsce realizacji: Wilków – Wrocław - Wilków
 5. Kryterium wyboru ofert: 100% cena.
 6. Kod CPV: 60140000-1
 7. Inne istotne warunki zamówienia:
  1. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
  3. Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie 14 dni po przedłożeniu przez niego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po wykonaniu zamówienia.
  4. Wszystkie podane ceny w ofercie powinny być cenami brutto uwzględniającymi koszty postoju autobusu, opłat parkingowych itp.
  5. Zamawiający w przypadku podejrzenia o niewłaściwy stan techniczny autokaru, zagrażający bezpieczeństwu podróżnych ma prawo wezwać właściwy Organ kontroli w celu sprawdzenia stanu technicznego pojazdu
  6. W razie awarii środka transportu zadanie winno być wykonane poprzez podstawienie pojazdu zastępczego.
  7. Zaproponowany autobus musi posiadać pasy bezpieczeństwa dla podróżujących.
 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem niniejszego zapytania (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS).
  2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania (aktualną licencję na przewóz drogowy osób na terenie kraju oraz uprawnionych kierowców).
  3. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważne co najmniej w dniu składania ofert oraz w dniu realizacji zamówienia.
  4. posiadają ubezpieczenie NW w zakresie prowadzonej działalności, ważne co najmniej w dniu składania ofert oraz w dniu realizacji zamówienia.
  5. Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 9. Sposób przygotowania ofert: Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym wraz załącznikiem nr 1 w języku polskim, czytelnie zgodnie ze specyfikacją zamówienia. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać „Wesołe przedszkole w Wilkowie”, lub wysłać na adres unia@wilkow.pl w postaci skanu w tytule maila wpisując „Wesołe przedszkole w Wilkowie”.
 10. Miejsce i termin składania ofert: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków bądź wysłać na adres unia@wilkow.pl. Termin składania ofert do 12.05.2015 r. W przypadku składania ofert przez firmę kurierską bądź pocztową liczy się data wpływu do Zamawiającego.
 11. Rozpatrzenie ofert: odbędzie się 12.05.2015 r.
 12. Specyfikacja zamówienia.

RTFZapytanie cenowe - 19 - formularz i zał. nr 1.rtf (566,51KB)

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania -19.pdf (446,84KB)

logo3.jpeg

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności