GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 25-06-2024
Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma

Zapytanie ofertowe - usługa transportowa

 

GKR. 042.4.2013                                                                                       Wilków, 18.05.2015r.

         Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Wilków zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

1.Zamawiający: Gmina Wilków

2.Przedmiot zamówienia: usługa przewozu osób w ramach projektu „Wesołe przedszkole w Wilkowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.Termin realizacji zamówienia: 22.06.2015 r.

4.Miejsce realizacji: Wilków – Wrocław - Wilków

5.Kryterium wyboru ofert: 100% cena.

6.Kod CPV: 60140000-1

7.Inne istotne warunki zamówienia:

a) Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

c) Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie 7 dni po przedłożeniu przez niego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po wykonaniu zamówienia.

d) Wszystkie podane ceny w ofercie powinny być cenami brutto uwzględniającymi koszty postoju autobusu, opłat parkingowych itp.

e) Zamawiający w przypadku podejrzenia o niewłaściwy stan techniczny autokaru, zagrażający bezpieczeństwu podróżnych ma prawo wezwać właściwy Organ kontroli w celu sprawdzenia stanu technicznego pojazdu.

    f) W razie awarii środka transportu zadanie winno być wykonane poprzez podstawienie pojazdu zastępczego.

    g) Zaproponowany autobus musi posiadać pasy bezpieczeństwa dla podróżujących.

 

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem niniejszego zapytania  (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS)

b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania (aktualną licencję na przewóz drogowy osób na terenie kraju oraz uprawnionych kierowców)

c) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważne co najmniej w dniu składania ofert oraz w dniu realizacji zamówienia.

d) posiadają ubezpieczenie NW w zakresie prowadzonej działalności, ważne co najmniej w dniu składania ofert oraz w dniu realizacji zamówienia.

e) Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

    9. Sposób przygotowania ofert: Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym wraz załącznikiem nr 1 w języku polskim, czytelnie zgodnie ze specyfikacją zamówienia. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać „Wesołe przedszkole w Wilkowie”, lub wysłać na adres w postaci skanu w tytule maila wpisując „Wesołe przedszkole w Wilkowie”.

    10. Miejsce i termin składania ofert: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków bądź wysłać na adres . Termin składania ofert do 01.06.2015 r. W przypadku składania ofert przez firmę kurierską bądź pocztową liczy się data wpływu do Zamawiającego.

    11. Rozpatrzenie ofert: odbędzie się 02.06.2015 r.

       12. Specyfikacja zamówienia

  

LP

Nazwa wraz parametrami

1

Usługa przewozu osób autokarem dla max. 55 osób wyposażonym w pasy bezpieczeństwa z Wilkowa (Publiczne Przedszkole w Wilkowie) do Wrocławia (Ogród Zoologiczny – parking dla autobusów w pobliżu obiektu) oraz z powrotem w dniu 22.06.2015 r.

Przewidywany godzina wyjazdu: 8:00

Przewidywana godzina powrotu: 16:00

DOCZapytanie cenowe - 20 - formularz i zał. nr 1.doc (43,50KB)

logo3.jpeg

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności