Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 14-08-2022
Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkowie.

Wilków   28.05.2015r.

GKR.271.2.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Ogłoszenie o zamówieniu

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na: Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkowie.

1.  Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków, w imieniu której występuje
Wójt Gminy Wilków
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
REGON: 531412770
tel. (77) 419 55 11 – 15
fax.(77) 419 55 11
e-mail: zamowienia@wilkow.pl
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2.  Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm)

3.  Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.05.2015r.

4.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilkowie www.wilkow.pl w dniu 28.05.2015r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku z danymi tele-adresowymi : osobiście w Urzędzie Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków lub za zaliczeniem pocztowym. SIWZ jest odpłatna.

 5.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia  jest Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkowie.

Zakres prac do wykonania.

 • Roboty pomiarowe.
 • Nawierzchnia.
 • Zjazdy i mijanki.
 • Przepusty pod drogą i zjazdami.
 • Roboty towarzyszące.
 • Wspólny Słownik Zamówień CPV:
 • 45000000-7 Roboty budowlane.
 • 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
 • 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów ,ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.
 • 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg.

Ponadto przedmiotem realizacji jest:

 • Przygotowanie placu budowy.
 • Opracowanie i zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
 • Właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót.
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej

Na wykonane roboty budowlane wymagane jest udzielenie min. 36 miesięcznej gwarancji.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jeśli w dokumentacji  technicznej, stanowiącej integralną cześć do niniejszej SIWZ zostały wprowadzone nazwy własne materiałów lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych do wskazanych pod warunkiem posiadania przez te materiały i produkty nie gorszych parametrów technicznych, charakteryzujących wskazany produkt stanowiący o ich przydatności, charakterze, wytrzymałości

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6.  Informacja o możliwości składania oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7.  Termin wykonania zamówienia

     Termin realizacji zamówienia (wymagany): do 31.08.2015r.

8.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

2) wiedza i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

3) potencjał techniczny:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

 4) osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

5) sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna przez powołaną u Zamawiającego Komisję Przetargową.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy

9.1 W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy,

( Wykonawca złoży  – załącznik Nr 1 do formularza oferty.)

9.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć :

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

( Wykonawca złoży  – załącznik Nr 2 do formularza oferty.)

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów (konsorcjum/spółka cywilna), każdy Wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy ,a także spełniać wymogi  oraz łączne warunki , o których mowa w art. 22 ust. 1  pkt 1-4  ustawy Pzp. Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć oświadczenia w zakresie art. 24 u Pzp  jak również dołączyć dokumenty o których mowa w pkt.9.2.

  9.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych .Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , przedkłada:

1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

9.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

1.lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

( Wykonawca złoży  – załącznik Nr 3 do formularza oferty.)

Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć ww. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

10. Informacja o dokumentach potwierdzających , że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

      nie dotyczy

11. Inne dokumenty:

1. wypełniony formularz oferty,

2. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *,

3. dowód wniesienia wadium,

4. wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy ( Wykonawca złoży  – załącznik Nr 4 do formularza oferty.)

12. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców , u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

13. Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł.(słownie : dwa tysiące złotych i 00/100).

14. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia .

15.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

 • cena oferty brutto                                      - 95
 • okres gwarancji na wykonane prace          - 5

16.Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pok. 9A  (SEKRETARIAT)  Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11,46-113 Wilków.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY

Urząd Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

Oferta na przetarg nieograniczony

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkowie

nie otwierać przed 12.06.2015r.godz.10.00.

 

Termin składania ofert upływa dnia 12.06.2015 r. o godz. 09:00.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w art. 84 ust. 2 ustawy. (W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.).

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.06.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – (sala konferencyjna)  Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.

 

17. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

18. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia.

22. Zmiany umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1. Zmiany zakresu zamówienia spowodowane zmianą dokumentacji technicznej, skorygowanej przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego.

2. Zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń , gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu ,urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub w ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym , zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie. Zmiana pod warunkiem nie zwiększenia ceny.

 3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

 1. jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
 2. jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania,
 3. jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,
 4. jeżeli zmiana (przedłużenie terminu wykonania zamówienia) jest konieczna z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 5. jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
 6. jeżeli wystąpi konieczność wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy,
 7. jeżeli wystąpi konieczność  wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
 8. jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych.,
 9. wystąpienie odmiennych od zakładanych warunków terenowo-geologicznych.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

Na wyżej wymienione zmiany Zamawiający musi wyrazić zgodę .

4. Zmiany związane z podwykonawcami

      Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może:

 1. powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania   w  ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,
 2. wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie,
 3. wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie,
 4. zrezygnować z podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego   zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.Zmiana danych Wykonawcy takich jak np. zmiana adresu, konta bankowego.

6. Wydłużenie okresu rękojmi.

23. Informacje dodatkowe , w tym dotyczące finansowania projektu/programów ze środków Unii Europejskiej:

Inwestycja będzie realizowana ze środków budżetu Województwa Opolskiego budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

24. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. nie

25. Osoby upoważnione do kontaktów

Uprawnionymi osobami do kontaktów z wykonawcami są:

 • w zakresie procedury przetargowej: Agata Witewska: tel.77 419 55 11 Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilkóww
 • zakresie przedmiotu zamówienia: Kazimierz Olchawa tel.77 419 55 11 Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

w godzinach :  Poniedziałek –Piątek od 7.00-15.00.

Wójt Gminy Wilków

   mgr Bogdan Zdyb

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 1. PDFSIWZ.pdf
 2. PDFFormularz umowy.pdf
 3. DOCformularz oferty.doc
 4. DOCzałacznik Nr 1 do formularza oferty.doc
 5. DOCzałącznik Nr 2 do formularza oferty.doc
 6. DOCzałacznik Nr 3 do formularza oferty.doc
 7. DOCzałącznik Nr 4do formularza oferty.doc
 8. PDFPrzedmiar robót.pdf
 9. ZIPDokumentacja techniczna.zip
 10. PDFOgłoszenie o zamówieniu BZP.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności