GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkowie

GKR.271.2.2015r.

Wilków,18.06.2015r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

( art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm).

 

1. Nazwa Zamawiającego: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na

Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkowie

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 12.06.2015r.

(ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 77455-2015, data zamieszczenia 28.05.2015r.).

3. Liczba otrzymanych ofert - 6, z których odrzucono 0, wykluczono 0.

4.  Kryteria oceny ofert:

Cena oferty brutto- 95%,

Okres gwarancji na wykonane prace- 5%.

5. Wybrano następującą ofertę

Oferta (Nr 4)  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TOMBUD
                     ul.Słowackiego 1/40, 46-300 Olesno

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Ogłoszeniu, otrzymał 96 punktów (Cena oferty brutto - 95 pkt, okres gwarancji na wykonane prace - 1 pkt).

Cena wybranej oferty wynosi:  120 916,84 zł brutto  (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset szesnaście złotych i 84/100).

6. Pozostali wykonawcy

Oferta (Nr 1) PWU BEST OPEBEL s.c Jerzy Kiryczuk, Wiesław Wójcik Borki, ul.Leśna 8, 46-020 Czarnowąsy otrzymała 95,33 punkty (Cena oferty brutto- 94,33 pkt, okres gwarancji na wykonane prace -1 pkt).

Oferta (Nr 2) Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o ul.Klonowa 11, 42-700 Lubliniec otrzymała 95,37 punkty (Cena oferty brutto- 92,37 pkt, okres gwarancji na wykonane prace -3 pkt).

Oferta (Nr 3) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o ul.Oławska 26a, 49-300 Brzeg otrzymała 77 punktów (Cena oferty brutto- 74 pkt, okres gwarancji na wykonane prace -3 pkt).

Oferta (Nr 5) Pol-Dróg Drawsko Pomorskie s.a ul.Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie otrzymała 67,46 punktów (Cena oferty brutto- 64,46 pkt, okres gwarancji na wykonane prace -3 pkt).

Oferta (Nr 6) Firma Handlowo Usługowa Pawliszyn Krzysztof ul.Wolności 15, 46-034 Pokój otrzymała 74,81 punktów (Cena oferty brutto- 72,81 pkt, okres gwarancji na wykonane prace -2 pkt).

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji  o wyborze najkorzystniejszej oferty.
( art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm).

Dziękujemy Wykonawcom za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.

 

Wójt Gminy Wilków 

mgr Bogdan Zdyb

 

Do wiadomości :

  1. Strona Internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie.
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie
  3. Wykonawcy , którzy złożyli oferty( art.92, ust 1 wyżej cytowanej ustawy ).
  4. aa 
Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności