Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 07-08-2022
Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa

 

GKR.271.4.2015

Wilków   18.06.2015r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na: Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa.

 

1.  Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków, w imieniu której występuje
Wójt Gminy Wilków
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
REGON: 531412770
tel. (77) 419 55 11 – 15
fax.(77) 419 55 11
e-mail: zamowienia@wilkow.pl

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Rodzaj zamówienia: usługi

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.

 

2.  Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm).

 

3.  Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2015r.

 

4.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilkowie www.wilkow.pl w dniu 18.06.2015r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku z danymi tele-adresowymi : osobiście w Urzędzie Gminy w Wilkowie,ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków lub za zaliczeniem pocztowym. SIWZ jest odpłatna.

 

5.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia są przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016r. Przewozy odbywać się będą w dni nauki szkolnej, według planu stanowiącego załącznik Nr 1 do umowy. Dni nauki szkolnej w okresie realizacji zamówienia 185 dni. Wykonawca musi posiadać taką ilość pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci aby zapewnić przewóz wymaganej ilości dzieci na danej trasie oraz pojazdy do przewozu dzieci zastępcze w przypadku awarii.
Pojazdy muszą posiadać miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych dzieci, być w pełni sprawne oraz powinny posiadać, zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednie oznakowanie pojazdu do przewozu dzieci. Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

60000000-8 Usługi transportowe ( z wyłączeniem transportu odpadów)
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań (np. wizyta miejsca realizacji usługi, objechanie trasy ) w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy.
Wykonawcy będą odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ, w tym również wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym, oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie usługi.

Wykonawcy będą odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ, w tym również  wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym, oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie usługi.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

6.  Informacja o możliwości składania oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

7.  Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia (wymagany): od dnia 01.09.2015r. do 30.06.2016r.

 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli Wykonawca przedłoży: koncesję, zezwolenie lub licencję (potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności).

Wykonawca złoży również oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik Nr 1 do formularza oferty. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie. Do podwykonawców uregulowania pkt.8.1 stosuje się odpowiednio ).

2) wiedza i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik Nr 1 do formularza oferty.

3) potencjał techniczny:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik Nr 1 do formularza oferty.

4) osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik Nr 1 do formularza oferty.

5) sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik Nr 1 do formularza oferty.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna przez powołaną u Zamawiającego Komisję Przetargową. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

 

9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy

9.1 W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy,
(Wykonawca złoży – załącznik Nr 1 do formularza oferty.)

2. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.

9.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
(Wykonawca złoży – załącznik Nr 2 do formularza oferty.)

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów (konsorcjum/spółka cywilna), każdy Wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy ,a także spełniać wymogi oraz łączne warunki , o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć oświadczenia w zakresie art. 24 u Pzp  jak również dołączyć dokumenty o których mowa w pkt.9.2.

9.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych .Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , przedkłada:

1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

9.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

1. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

(Wykonawca złoży – załącznik Nr 3 do formularza oferty.)

Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć ww. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

10. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

nie dotyczy

11. Inne dokumenty:

1. wypełniony formularz oferty,

2. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *,

3. dowód wniesienia wadium,

4. wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy
    (Wykonawca złoży - załącznik Nr 5 do formularza oferty).

5. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (załącznik Nr 4 do formularza oferty).

 

12. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

13. Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1.000,00 zł.
(słownie : jeden tysiące złotych i 00/100).

 

14. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

15. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

    A.  Cena brutto za 1 km – 98 %

    B.  Czas reakcji - 2%

 

16. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pok. 9A (SEKRETARIAT) Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11,46-113 Wilków.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY

Urząd Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

Oferta na przetarg nieograniczony

Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa.

nie otwierać przed 26.06.2015r.godz.10:15.

 

Termin składania ofert upływa dnia 26.06.2015 r. o godz. 09:00.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w art. 84 ust. 2 ustawy. (W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.).

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.06.2015 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – (sala konferencyjna) Urzędu Gminy w Wilkowie,   ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.

 

17. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

18. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

19. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

 

20. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na którą będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

 

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

22. Zmiany umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania,

2) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia.

2. Zmiany związane z podwykonawcami

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może:

1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie,

3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie,

4) zrezygnować z podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia kilometrów do 5% dziennie co nie  będzie stanowić zmiany warunków wykonania przewozu, z wyłączeniem miesięcznego wynagrodzenia.

4. Kwota miesięcznego wynagrodzenia obliczona zostanie według następującego wzoru:

Ilość kilometrów przejechanych w danym dniu x stawka za 1km x ilość dni dowozu (nauki) = miesięczne wynagrodzenie

5.Zmiany terminów i warunków płatności:

1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,

2) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę,

3) w szczególnych przypadkach i za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość dokonania zapłaty za wykonaną usługę dwa razy w miesiącu.

6. Pozostałe zmiany:

1) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie  wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku ,

2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą,

3) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne,

4) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,

Na wyżej wymienione zmiany Zamawiający musi wyrazić zgodę.

 

23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programów ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

 

24. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. nie

 

25. Osoby upoważnione do kontaktów

Uprawnionymi osobami do kontaktów z wykonawcami są:

- w zakresie procedury przetargowej: Agata Witewska: tel.77 419 55 11 Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Kazimierz Olchawa tel.77 419 55 11 Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

w godzinach : Poniedziałek – Piątek od 7.00 do 15.00

 

Do wiadomości :

1. Biuletyn Zamówień Publicznych
2. Strona internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie
4. aa

Załączniki

DOCSIWZ.doc

DOCProjekt umowy.doc

DOCZałącznik Nr 1 do projektu umowy.doc

DOCFormularz oferty.doc

DOCzałącznik Nr 2do formularza oferty.doc

DOCzałacznik Nr 1 do formularza oferty.doc

DOCzałacznik Nr 3 do formularza oferty.doc

DOCzałacznik Nr 4 do formularza oferty.doc

DOCzałącznik Nr 5 do formularza oferty.doc

PDFOgłoszenie o zamówieniu BZP.pdf

 

 

 

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności