GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 24-10-2021
Imieniny: Arety, Marty, Marcina

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Wilkowie

OSPWW.271.1.2015

30.06.2015r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Ogłoszenie o zamówieniu

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Wilkowie.

 

1. Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiającym jest Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie reprezentowana  przez Prezesa Zygmunta Gubernat.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie
ul. Długa 38
46-113 Wilków
REGON 531549835
77 419 55 11-15 (502491801)
e-meil:zamowienia@wilkow.pl

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Rodzaj zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna
Rodzaj zamówienia: dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.

 

2. Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm)

 

3. Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2015r.

 

4. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilkowie www.wilkow.pl w dniu 30.06.2015r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku z danymi tele-adresowymi : osobiście w Urzędzie Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków lub za zaliczeniem pocztowym. SIWZ jest odpłatna.

 

5. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Wilkowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych samochodu zawarty jest w załączniku Nr 6 do formularza oferty.

 1. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów  do użytkowania (z późn. zm.).
  Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia.
 2. Zamawiający informuje, że wskazane w SIWZ i załącznikach  do formularza oferty ewentualne typy i symbole materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Minimalne wymogi i parametry określone zostały w załączniku Nr 6 do formularza oferty.
 3. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie wykazanie materiałów i urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentacji przetargowej.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia pojazdu do Ochotniczej Straży pożarnej w Wilkowie ul. Długa 38, 46-113 Wilków oraz przeszkolenia minimum 5  osób  ze strony Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu w dniu dokonania dostawy bez dodatkowych kosztów.
 5. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy tj. szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 6. Wymagania dotyczące gwarancji.
  Gwarancja na przedmiot zamówienia minimum na okres 24 miesiące od daty podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru faktycznego samochodu.

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
34.14.42.10-3 wozy strażackie

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

6. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia (wymagany): od dnia 30.09.2015r.

 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 1. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.
 2. wiedza i doświadczenie:
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej1 dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto, oraz załączy dowody*, że zamówienie zostało wykonane należycie. Wykonawca złoży również oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.
  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami  w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
  Zgodnie z art.26 ust.2e ustawy Prawo zamówień publicznych – Podmiot , który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust.2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
  *dowodami, o których mowa wyżej są:
  1. poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
  2. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych  przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej.
   (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie). W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia dostawy (w przypadku dostaw rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
 3. potencjał techniczny:
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.
 4. osoby zdolne do wykonania zamówienia:
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.
 5. sytuacja ekonomiczna i finansowa:
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna przez powołaną u Zamawiającego Komisję Przetargową.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy

9.1 W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy,
   (Wykonawca złoży  – załącznik Nr 1 do formularza oferty.)
 2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   (Wykonawca złoży – załącznik Nr 2 do formularza oferty).

9.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
  ( Wykonawca złoży  –załącznik Nr 3 do formularza oferty.)
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie ,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo składania ofert.

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów (konsorcjum/spółka cywilna), każdy Wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, a także spełniać wymogi  oraz łączne warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1  pkt 1-4  ustawy Pzp. Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć oświadczenia w zakresie art. 24 u Pzp  jak również dołączyć dokumenty o których mowa w pkt.9.2.
W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

9.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:

 1. dokument  wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że:
  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

9.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 1. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
  (Wykonawca złoży –załącznik Nr 4 do formularza oferty.)
  Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć ww. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

10. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

nie dotyczy

 

11. Inne dokumenty:

 1. wypełniony formularz oferty,
 2. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *,
 3. wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy
      (Wykonawca złoży -załącznik Nr 5 do formularza oferty).
 4. w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
 5. ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej  na terenie Polski  wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka.
 6. wypełniony załącznik Nr 6 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

 

12. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

13. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

14. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia .

 

15. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Oferowana cena – 95 %

Okres gwarancji na samochód - 5%

 

16. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pok. 9A (SEKRETARIAT) Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11,46-113 Wilków.
Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie ul. Długa 38, 46-113 Wilków

Oferta na przetarg nieograniczony

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

dla OSP w Wilkowie.

nie otwierać przed 08.07.2015r.godz.10.00.

 

Termin składania ofert upływa dnia 08.07.2015 r. o godz. 09:00.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w art. 84 ust. 2 ustawy. (W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.).

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.07.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – (sala konferencyjna)  Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.

 

17. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

18. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

19. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

 

20. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na którą będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

 

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie  przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

22. Zmiany umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

 1. Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
 2. Gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną , które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia.
 3. Wszelakie zmiany związane z podwykonawcami .
  W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego   zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. Pozostałe zmiany:
  1. zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,
  2. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą,
  3. zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne,
  4. zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,

Na wyżej wymienione zmiany Zamawiający musi wyrazić zgodę.

 

23. Informacje dodatkowe , w tym dotyczące finansowania projektu/programów ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

24. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. nie

25. Osoby upoważnione do kontaktów

Uprawnionymi osobami do kontaktów z wykonawcami są:
  - w zakresie procedury przetargowej: Agata Witewska: tel.77 419 55 11 Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków
  - w zakresie przedmiotu zamówienia: Wiesław Kwiecień tel.77 419 55 11 (502491801) Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków
   w godzinach : Poniedziałek – Piątek od 7.00-15.00

 

Prezes OSP Wilków

Zygmunt Gubernat

 

 

Do wiadomości :

 1. Biuletyn Zamówień Publicznych
 2. Strona internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie
 3. Tablica ogłoszeń Zamawiającego
 4. aa

Załączniki

DOCFormularz oferty.doc
DOCFormularz umowy.doc
DOCSIWZ.doc
DOCZałacznik Nr 1 do formularza oferty.doc
DOCZałacznik Nr 2 do formularza oferty.doc
DOCZałacznik Nr 4 do formularza oferty.doc
DOCZałącznik Nr 3 do formularza oferty.doc
DOCZałącznik Nr 5do formularza oferty.doc
DOCZałącznik Nr 6 do formularza oferty.doc
PDFOgłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf
 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności