Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: piątek, 19-08-2022
Imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa.

 GKR.271.4.2015r.                                                                    Wilków, 09.07.2015r.          

 

                                        INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
( art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm).

1. Nazwa Zamawiającego: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 26.06.2015r.
(ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 89595-2015, data zamieszczenia 18.06.2015r.).
3. Liczba otrzymanych ofert - 2, z których odrzucono 0, wykluczono 0.
4.  Kryteria oceny ofert:
Cena brutto za 1 km- 98%,
Czas reakcji- 2%.
5.Wybrano następującą ofertę
Oferta (Nr 1)  Biuro Podróży Nalepa Travel Mariusz Nalepa
ul.Brzeska 2B, 46-112 Świerczów
Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Ogłoszeniu , otrzymała 99 punktów (Cena brutto za 1 km- 98 pkt,  czas reakcji -1 pkt).
Cena wybranej oferty wynosi: 2,00 zł brutto  za 1km (słownie: dwa złote i 00/100).
6.Pozostali wykonawcy
Oferta (Nr 2) Firma Wielobranżowa Bartosz Dorociak ul.Kolejowa 34, 46-113 Wilków otrzymała 93,59 punktów (Cena brutto za 1 km- 91,59 pkt, czas reakcji  -2 pkt).

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji  o wyborze najkorzystniejszej oferty.
(art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm).

 Dziękujemy Wykonawcom za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.

                                                                

                                                                                                                     Wójt Gminy Wilków
                                                                                                                      mgr Bogdan Zdyb

 

 

Do wiadomości :

  1. Strona Internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie.
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie
  3. Wykonawcy , którzy złożyli oferty( art.92, ust 1 wyżej cytowanej ustawy ).
  4. aa 
Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności