GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków

W celu utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości wchodzących terytorialnie w skład gminy Wilków, jak również dla zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi wprowadza się do stosowania na zasadzie powszechnie obowiązujących przepisów gminnych regulamin dotyczący zasad gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych i płynnych, utrzymania porządku i czystości, utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich. Regulamin określa w szczególności:

  • wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie każdej nieruchomości w gminie,
  • rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
  • częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
  • maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,
  • inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami,
  • obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
  • wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania,
  • wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

Regulamin został przyjęty przez Radę Gminy w Wilkowie w dniu 28 grudnia 2012r.

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków (Uchwała Nr XXI/161/12 z dnia 28 grudnia 2012r.)

Zmiana do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków (Uchwała Nr XXII/176/13 z dnia 28 lutego 2013r.)

Zmiana do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków (Uchwała Nr XXIII/186/13 z dnia 4 kwietnia 2013r.)
 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności