Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 17-05-2022
Imieniny: Brunony, Sławomira, Wery

Zawiadomienie - VIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 17.09.2015r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję VIII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 17 września 2015 r. (czwartek) o godz. 1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej.
 6. Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy.
 7. Informacja Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” w Namysłowie na temat dostarczania wody i odbioru ścieków w Gminie Wilków.
 8. Informacja w sprawie utrzymania terenów zielonych Gminy Wilków.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2015 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  2. o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok;
  3. trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia;
  4. załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków;
  5. załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków;
  6. wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanych zapisów ustawy – Prawo wodne;
  7. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wilkowie stanowiących własność Gminy Wilków;
  8. wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 11. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 14. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności