GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 16-10-2021
Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania MPZP wsi Jakubowice oznaczonego jako “Jakubowice I” i “Jakubowice II”

Ogłoszenie

Wójta Gminy Wilków

o przystąpieniu do sporządzenia:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jakubowice oznaczonego jako „Jakubowice I”
oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jakubowice oznaczonego jako „Jakubowice II”.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Wilkowie:

  1. uchwały Nr VI.37.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jakubowice oznaczonego jako „Jakubowice I”,
  2. uchwały Nr VI.38.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jakubowice oznaczonego jako „Jakubowice II”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, w terminie do dnia 27.11.2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektów dokumentów wymagających udziału społeczeństwa. Z treścią uchwał można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie: http://bip.wilkow.pl/.

Do opracowywanych projektów dokumentów mogą być składane wnioski. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Wilków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2015 r. Zgodnie z art. 54 ust 3 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wilków.

 

Wójt Gminy Wilków

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności