Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 07-08-2022
Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

Działając na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz  w związku z uchwałą Rady Gminy w Wilkowie Nr XL/243/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 109 poz. 1186)

przedkładam do konsultacji społecznej

projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Mając powyższe na względzie proszę organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o wypowiedzenie się w sprawie przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia.

W ramach konsultacji ww. projektu w dniu 17 listopada 2015 r. w Domu Kultury w Wilkowie o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać wypełniając formularz - Wniosek dotyczący konsultacji projektu aktu prawa: elektronicznie na adres: , pisemnie na adres: Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Wilkowie (sekretariat pokój nr 9, wejście A).

Z poważaniem

Wójt Gminy Wilków

Bogdan Zdyb


Załączniki:
Pliki do pobrania:

  1. Wniosek do konsultacji projektu aktu prawa
  2. Projekt „Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”
  3. Uchwała Nr XL/243/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności