GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 23-10-2021
Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków

 

 

 GKR.271.5.2015r.                                                                             Wilków, 30.12.2015r.

           

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

( art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm).
1. Nazwa Zamawiającego: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 18.12.2015r.(ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 182223-2015, data zamieszczenia 10.12.2015r.).
3. Liczba otrzymanych ofert - 2, z których odrzucono 0, wykluczono 0
4.  Kryteria oceny ofert: Cena oferty brutto -90 pkt
                                   Pojazdy z normą minimum Euro 5 -10 pkt
5.Wybrano następującą ofertę Oferta (Nr 2)
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH EKOWOD SPÓŁKA Z O.O. UL.MARIAŃSKA 2, 46-100 NAMYSŁÓW
Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną  z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.
Cena oferty brutto -90 pkt
Pojazdy z normą minimum Euro 5 -10 pkt
Cena wybranej oferty wynosi:  222 912,00 zł brutto  (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwanaście złotych i 00/100 ).
6.Pozostali wykonawcy
Oferta (Nr 1) A.S.A LUBLINIEC SP. ZO.O UL.PRZEMYSŁOWA 5, 42-700 LUBLINIEC
Uzyskała 59,93 pkt.
Cena oferty brutto -54,93 pkt
Pojazdy z normą minimum Euro 5 -5 pkt

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

                                                                              Wójt Gminy Wilków
                                                                                 mgr Bogdan Zdyb

 

 

 

     Do wiadomości :

  1. Strona Internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie.
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie
  3. Wykonawcy , którzy złożyli oferty( art.92, ust 1 wyżej cytowanej ustawy ).
  4. aa 
Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności