GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 01-12-2021
Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Zawiadomienie - XV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28.04.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446
) zwołuję XV sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 28 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności bibliotek, Domu Kultury i świetlic wiejskich za 2015 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie w 2015 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.
 8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Wilków.
 9. Informacja w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków za 2015 rok.
 10. Debata w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr XII.83.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  2. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok;
  3. uchwalenia programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Wilków na lata 2016-2018”;
  4. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wilków;
  5. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wilkowie stanowiącej własność Gminy Wilków;
  6. załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków.
 12. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 15. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności