GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 06-12-2021
Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja

Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X.73.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,

Wójt Gminy Wilków informuje,

że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;
  3.  nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie  zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego;
  4. przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem, albo nie były członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji.

Zadaniem komisji konkursowej będzie:

  1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
  2.  proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  3.  rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Wilków.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny,  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy składać do dnia 8 lipca 2016 r. do godz 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy.
  2. Zarządzenie Nr ORG.0050.278.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe.
  3. Zarządzenie Nr ORG.0050.291.2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe.
Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności