GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 16-10-2021
Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy linii kablowej 15kV, oraz przebudowy linii napowietrznej SN 15kV wraz z demontażem zabudową łącznika ster. radiowo od stacji transformatorowej Wojciechów I – Wojciechów II do słupa Nr 317/00/292 Bukowie

GKR.6733.3.2016

Wilków 27.06.2016r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) Wójt Gminy Wilków zawiadamia, iż na wniosek inwestora Firmy Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole w imieniu której na podstawie pisemnego pełnomocnictwa działa Pan Paweł Osipiak Firma Omega Elektro z siedzibą ul. Kępska 7a, 45-129 Opole, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie linii kablowej 15kV, oraz przebudowie linii napowietrznej SN 15kV wraz z demontażem zabudową łącznika sterowanego radiowo od stacji transformatorowej Wojciechów I – Wojciechów II do słupa Nr 317/00/292 Bukowie.

Inwestycja planowana jest na działkach:

  • obręb Wojciechów KM 1 dz. nr 242/1, 259/3, 418, 260, 437, 419, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 400, 270/1, 271/1, 272, 273/1, 273/2, 275/1, 275/2, 276, 277/1, 277/2, 278, 281, 282/5, 282/4, 283/1, 284/2, 425, 424, 426, 216, 443, 215, 449, 285/2, 285/1, 286, 287, 288, 289, 292, 293, 427, 295, 296, 297 298, 401
  • obręb Wojciechów KM 2 dz. nr  430, 386/1, 89
  • obręb Bukowie KM 3 dz. nr 7, 16/47, 24, 778.

Na terenie na którym jest planowana ww. inwestycja brak obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z czym inwestor jest zobowiązany uzyskać, dla planowanej inwestycji decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niniejsze zawiadomienie, jak również kopię decyzji kończącą postępowanie otrzymują wszystkie strony postępowania na których terenie ma zostać zlokalizowana inwestycja.

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie /pok. nr 3 w części budynku B/ w godzinach pracy urzędu zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy. Ewentualne uwagi i wnioski można złożyć ustnie do protokołu lub na piśmie.

Wójt Gminy Wilków

Bogdan Zdyb

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania (z uwagi na ochronę danych osobowych nie zamieszcza się wykazu stron  postępowania)
  3. aa

       SM/SM

Sprawę prowadzi: Szymon Matuszczyk tel. 77 419 55 11 wew. 124, email: mpzp@wilkow.pl

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności