GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Wsparcie w ramach PROW 2014-2020 dla obszaru gmin Partnerstwa Dobra Widawa

Baner zawierający logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, logo stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, logo Inicjatywa Wspólnotowa LEADER oraz symbol Unii europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

14 000 000 zł dla obszaru gmin Partnerstwa Dobra Widawa
rusza wsparcie w ramach PROW 2014-2020!


Do Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa będzie można składać wnioski
o przyznanie pomocy w ramach  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Jest to możliwe dzięki podpisanej z Zarządem Województwa Dolnośląskiego Umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. LGD będzie realizować Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w okresie od 2016 r. do 2023 r. na obszarze 10 gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków

Na ten cel LGD przeznaczy aż 14 000 000 zł!

Są przewidziane dwa tryby naboru wniosków: konkursowy oraz dla projektów grantowych.  Konkursy będą  dotyczyć  projektów  związanych  z podejmowaniem działalności gospodarczej, rozwijaniem działalności gospodarczej oraz z ogólnodostępną infrastrukturą sportową, rekreacyjną lub kulturową. Natomiast w ramach projektów grantowych przewidziane jest wsparcie kapitału społecznego.  

Premia na start
Pula środków przeznaczonych w I naborze na podejmowanie działalności gospodarczej wyniesie 2 300 000 zł (w całym okresie  4 300 000 zł), przy czym jedna osoba może otrzymać nie więcej niż 100 000 zł. Środki te wypłacane będą w dwóch transzach. Na I transzę wynosząca 70% wnioskowanej kwoty będzie wpływało m.in. zarejestrowanie firmy, a II transza – 30% - wypłacona zostanie po zrealizowaniu operacji zgodnie z biznesplanem. Kwalifikowalnych będzie 100% kosztów. O pomoc może ubiegać się osoba pełnoletnia, będąca obywatelem UE, a adres, pod którym działalność gospodarczą będzie wykonywana, znajduje się na terenie LGD Dobra Widawa.

Rozwijanie działalności gospodarczej  
Na rozwijanie działalności gospodarczej przeznaczono w I naborze 1700 000 zł (w całym okresie 2 700 000 zł). Co istotne, limit na operację i beneficjenta w okresie realizacji LSR to 300 000,00 zł, a refundowane będzie do 70% kosztów kwalifikowalnych. Beneficjent może się starać o środki od 100 000 do 300 000 zł i będzie zobowiązany do utworzenia przynajmniej jednego nowego miejsca pracy. Wsparcie to adresowane jest do osób pełnoletnich, będących obywatelami UE oraz prowadzących działalność gospodarczą, a adres, pod którym rozwijana działalność będzie wykonywana, znajduje się na terenie LGD DW.


Infrastruktura  
W ramach tego zakresu w I naborze przewidziano kwotę 5 000 000 zł (w całym okresie 5 500 000 zł) Pomoc może otrzymać osoba prawna lub podmiot z sektora finansów publicznych. Przewiduje się finansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych (jeśli operacja zaspokaja potrzeby społeczności lokalnej), z tym że pomoc na operacje realizowane przez podmioty z sektora finansów publicznych obejmuje 63,63% kosztów kwalifikowalnych.  


Granty – mocny kapitał społeczny   
W ramach I projektu grantowego, którego pula dostępnych środków to 300 000 zł (w całym okresie 1 200 000 zł) przeprowadzony zostanie nabór na wsparcie projektów organizacji pozarządowych i  samorządów  na  rzecz  realizacji  programów  doradczych,  edukacyjnych  i  aktywizacyjnych  dla mieszkańców obszaru, szczególnie dla młodzieży oraz seniorów. Grantobiorcy będą mogli otrzymać wsparcie od 5 000 zł do 30 000,00 zł, a limit na beneficjenta to 100 000,00 zł w całym okresie programowania. Finansowane będzie do 100% kosztów kwalifikowalnych. O wparcie  może  ubiegać  się  organizacja  pozarządowa,  osoba  fizyczna,  która  nie  prowadzi  działalności  gospodarczej,  jednostka  sektora  finansów publicznych oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Warto też wspomnieć,  że limit dla jednostek, sektora finansów publicznych wynosi 20% jednego projektu grantowego, co oznacza, że wybrane projekty złożone przez te jednostki nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości wybranych projektów.

 

Ocena i wybór
Aby projekt został wybrany do finansowania, musi - po spełnieniu wymogów formalnych - zostać uznany przez Radę LGD za zgodny z LSR, czyli zakładać realizację celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć wskazanych w  Lokalnej Strategii Rozwoju dla danego zakresu. Ponadto musi otrzymać odpowiednią liczbę punktów za spełnianie lokalnych kryteriów wyboru oraz zmieścić się w limicie środków przeznaczonych na dany zakres.


Bezpłatne doradztwo i newsletter  
LGD Dobra Widawa umożliwia beneficjentom zainteresowanym składaniem wniosków bezpłatne doradztwo w biurze Stowarzyszenia, po wcześniejszym zgłoszeniu się telefonicznym bądź mailowym. Osoby wcześniej zapisane będą obsługiwane w pierwszej kolejności. Zapraszamy też do zapisania się na nasz newsletter, dzięki któremu dotrą do Państwa szczegółowe informacje o naborach wniosków i  planowanych szkoleniach.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności