Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 07-08-2022
Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

LGD Dobra Widawa z siedzibą w Oleśnicy ogłasza nabór na stanowisko - Asystent do spraw informacyjno-doradczych i animacyjnych w obszarze działalności organizacji społecznych

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa
z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67/69
ogłasza nabór na stanowisko

Asystent do spraw informacyjno- doradczych i animacyjnych w obszarze działalności organizacji społecznych.

 

WYMAGANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Staż pracy minimum 2 lata lub doświadczenie w LGD (staż, wolontariat itp.).
 3. Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu i programów do prezentacji.
 4. Dyspozycyjność.
 5. Osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
 6. Znajomość aktów prawnych dotyczących działalności LGD i wdrażania LSR.
 7. Podstawy znajomości funkcjonowania organizacji pozarządowych.
 8. Umiejętność sprawozdawczości, znajomość procedur projektowych.
 9. Umiejętność szybkiej i dokładnej analizy dokumentacji.
 10. Umiejętność interpretowania przepisów i stosowania ustaw.
 11. Umiejętność sprawnej komunikacji.

POŻĄDANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie, marketing, administracja, dziennikarstwo lub kierunki społeczne, lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków.
 2. Doświadczenie w pracy nad realizacją projektów finansowanych przez UE.
 3. Znajomość co najmniej jednego języka obcego (angielski, niemiecki lub francuski).
 4. Doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o pomoc, sprawozdań, prowadzenia monitoringu itp..
 5. Znajomość zagadnień związanych z PROW 2014-2020.
 6. Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.
 7. Odporność na stres.
 8. Kreatywność.
 9. Doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej.
 10. Doświadczenie w zakresie promocji organizacji i kontaktów z mediami, znajomość rynku mediów.
 11. Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności aplikacji biurowych.

OBOWIĄZKI OGÓLNE:

 1. Przestrzeganie prawa, w szczególności znajomość aktów prawnych dotyczących działalności LGD.
 2. Znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących LGD, z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy.
 3. Wykonywanie zadań Biura LGD sumiennie, sprawnie i bezstronnie.
 4. Zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym ( ustawa o ochronie danych osobowych i informacji nie jawnych).
 5. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami.
 6. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 7. Przestrzeganie Regulaminu Biura.
 8. Staranne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonego.
 9. Przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.
 10. Ochrona mienia Biura przed kradzieżą, zniszczeniem, pożarem itp. oraz przejawianie troski o jego właściwe wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.
 11. Przygotowywanie pod względem merytorycznym i prawnym uchwał Zarządu
  i Walnego zgromadzenia oraz Rady dotyczących zagadnień LGD
 12. Podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia.

OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁOWE:

 1. Rozliczanie i ewaluacja Projektów grantowych realizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Stała współpraca z grantobiorcami w zakresie realizowanych przez nich zadań służących realizacji celów Projektu Grantowego – w tym kontrola realizacji tych zadań.
 3. Podejmowanie działań w zakresie  ogłaszania naborów na realizację wszystkich działań dotyczących wdrażania LSR.
 4. Stała pomoc doradcza w zakresie wdrażania LSR udzielana wszystkim podmiotom mogącym uzyskać wsparcie w ramach wdrażania LSR.
 5. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizacji Projektów Grantowych.
 6. Przygotowanie i prezentowanie informacji na temat projektów.
 7. Prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania.
 8. Przygotowanie ankiet i przeprowadzenie co najmniej raz w roku badań ankietowych wśród mieszkańców i organizacji społecznych obszaru dotyczących stopnia zadowolenia.
 9. Organizacja spotkań, szkoleń i imprez zaplanowanych przez LGD.
 10.  Redagowanie notatek prasowych dotyczących działalności Stowarzyszenia. przygotowywanie zapytań ofertowych i kontaktowanie się z kontrahentami.
 11. Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu.
 12. Prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia ustawy) związane z wdrażaniem LSR i działalnością LGD.
 13. Koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR w wyżej wymienionym zakresie.
 14. Realizacja i organizacja spraw bieżących biura LGD.
 15. Udział w innych pracach wynikających z zadań Stowarzyszenia.
 16. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.
 17. Wsparcie merytoryczne organizacji społecznych działających na rzecz rozwoju LGD Dobra Widawa
 18. Animowanie aktywności społecznej wśród mieszkańców, w tym młodzieży i seniorów zamieszkującej LGD Dobra Widawa.
 • - organizowanie spotkań z mieszkańcami obszaru, zachęcających do udziału w działaniach  na rzecz obszaru i aplikowania  o środki finansowe na wsparcie tych działań w ramach realizacji LSR,
 • - wsparcie merytoryczne i doradcze organizacji pozarządowych i innych podmiotów w zakresie realizacji zadań wynikających z LSR, a szczególnie w zakresie realizacji zadań wynikających z LSR, a szczególnie przy realizacji zadań na rzecz grup defaworyzowanych.
 1. Sporządzanie rocznych sprawozdań z zakresu zrealizowanych zadań, szczególnie na rzecz animacji lokalnej i współpracy.
 2. Organizacja udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD.
 3. nadzór nad wykonywaniem gadżetów promocyjnych oraz ich ewidencjonowanie.
 4. Dystrybucja wydawnictw i materiałów promocyjnych oraz informacyjnych.
 5.    Prowadzenie działalności wydawniczej.
 6. Wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i problemowych.
 7. Współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie konferencji.
 8. Realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 1. Wdrażanie działań związanych z realizacją Projektów Grantowych.
 2. Stały monitoring i ewaluację osiągnięcia zaplanowanych w LSR wskaźników,
 3. Kompleksową obsługa Stowarzyszenia w zakresie programów dotacyjnych UE i programów krajowych, przygotowanie projektów w ramach funduszy UE i programów krajowych oraz realizację i rozliczenie procesu dotacyjnego projektów,
 4. Realizacja zadań w zakresie działań związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacji, animacji lokalnej i współpracy na obszarze objętym LSR i budowanie kapitału społecznego na tym obszarze.
 5. Współpraca Stowarzyszenia z organizacjami społecznymi działającymi na obszarze LGD Dobra Widawa.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę na cały etat.

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

 • - list motywacyjny,
 • - życiorys – curriculum vitae,
 • - dokumenty potwierdzające wykształcenie (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • - zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzających doświadczenie w zakresie realizacji projektów lub aplikowania o środki finansowe na ich realizację,
 • - dokumenty poświadczające staż pracy,
 • - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie LGD lub wysłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 67/69 
Z DOPISKIEM "Nabór na Asystenta do spraw informacyjno - doradczych i animacyjnych w obszarze działalności organizacji społecznych”

w terminie: od 05 sierpnia 2016 r. do 11 sierpnia 2016 r. (włącznie). 
Liczyć się będzie data wpływu oferty do biura LGD.

Na podstawie dokumentacji przeprowadzona zostanie ocena formalna dokumentów aplikacyjnych. Kolejnym etapem będzie ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzenia umiejętności praktycznych.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie lub poprzez e-mail.

Informacja o przebiegu i wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.dobrawidawa.pl w zakładce oferty i konkursy.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności