Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 28-06-2022
Imieniny: Florentyny, Ligii, Leona

Zawiadomienie - XXII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 29.12.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm
) zwołuję XXII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 1200
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie statutów sołectw.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Debata w sprawie podatku od farm wiatrowych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, w tym:
   - odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
  2. uchwalenia budżetu gminy Wilków na 2017 rok, w tym:
   • a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,
   • b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
   • c) odczytanie opinii Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie oraz opinii, pozostałych Komisji,
   • d) stanowisko Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych Komisji,
   • e) dyskusja nad projektem budżetu
   • f) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
  3. o zmianie uchwały Nr XII.83.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  4. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok;
  5. trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminów i sposobu rozliczenia;
  6. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wilków;
  7. uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubowice;
  8. uchwalenia Statutu Sołectwa Pszeniczna;
  9. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
  10. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
  11. przystąpienia Gminy Wilków do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej;
  12. uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2017 rok.
 8. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 5 interpelacje radnych.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 11. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności