Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 08-08-2022
Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna

Ogłoszenie konkursu ofert na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV (Typ 16 i 18) w 2017 r.


WÓJT GMINY WILKÓW
OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZATORA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
SZCZEPIONKĄ PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO HPV
(TYP 16 i 18) W 2017 r. W RAMACH „PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV)
W GMINIE WILKÓW NA LATA 2016-2018”

 

I. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi szczepienia ochronne szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV (Typ 16 i 18) w 2017 r., w ramach „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)  w Gminie Wilków na lata 2016-2018”.

II. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do podmiotów leczniczych świadczących usługi lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

III. BENEFICJENCI SZCZEPIEŃ:
- dziewczęta z klasy I i II Publicznego Gimnazjum w Wilkowie z rocznika 2002 i 2003.
Szacunkowa liczba dziewcząt objętych szczepieniami wynosi 27 osób.


IV. PRZEDMIOTOWY ZAKRES PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ:

 1. Zakup szczepionek 2-walentnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV (Typ 16 i 18) oraz przechowywanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
 2. Uzyskanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na szczepienie.
 3. Przeprowadzenie wywiadu lekarskiego przed wykonaniem szczepień.
 4. Przeprowadzenie kompletu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV wśród dziewcząt w wieku 13-15 lat (2 lub 3 dawki szczepionki 2-walentnej dla jednej osoby, podane w odstępach zalecanych przez producenta). Badania lekarskie oraz szczepienia mogą być wykonane wyłącznie na terenie Gminy Wilków w gabinecie lekarskim zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dostępność do świadczeń co najmniej 3 razy w tygodniu.
 5. Dokonanie stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepień w dokumentacji medycznej.


V. ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ.

 1. Podmioty uczestniczące w konkursie ofert i ubiegające się o środki z budżetu gminy na realizację programu polityki zdrowotnej powinny spełniać następujące warunki:

1) opracować ofertę uwzględniając zadania realizowane w ramach programu podane w ogłoszeniu;
2) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą realizację programu w sposób efektywny i terminowy;
3) posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe i sprzętowe do realizacji programu.

 1. Termin i sposób składania ofert:

1) kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2017 r. do godz. 15 00, w sekretariacie Urzędu Gminy w Wilkowie przy ul. Wrocławskiej 11, 46-113 Wilków, lub przesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data faktycznego wpływu oferty do sekretariatu). Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Szczepienia ochronne szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV”;
2) wzór oferty nie może być zmodyfikowany poprzez usuwanie pól, wszystkie pola oferty muszą zostać wypełnione; w miejscach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”;
3) oferty muszą być podpisane przez osoby(ę) uprawnione(ą), uprawnienie to powinno być udokumentowane;
4) do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 1. aktualny wydruk/odpis Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności podmiotu,
 2. aktualny wydruk/odpis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
 3. oświadczenie o dysponowaniu odpowiednio doświadczoną kadrą oraz o posiadaniu odpowiednich warunków do wykonania programu,
 4. oświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych usług leczniczych;

5) kopie dokumentów muszą mieć adnotację „za zgodność z oryginałem” oraz pieczątkę, datę i podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty i reprezentowania oferenta w konkursie;

6) ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilkowie www.wilkow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej bip.wilkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowie, przy ul. Wrocławskiej 11.

 1. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

1) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 1 miesiąca od daty zakończenia składania ofert;
2) rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

 1. przygotowane na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1,
 2. prawidłowo wypełnione,
 3. zawierające komplet niezbędnych załączników,
 4. złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym;

3) jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena świadczenia, która będzie zawierała łącznie cenę brutto: dawek szczepionek, badań lekarskich kwalifikujących do szczepienia przed każdą dawką oraz innych wydatków niezbędnych do realizacji programu szczepień;
4) oferty konkursowe opiniowane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy Wilków; po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Wilków protokołu z prac Komisji Konkursowej zawarte w nim opinie stają się ostateczne;
5) konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta;
6) dopuszcza się możliwość składania wyjaśnień przez oferentów w zakresie złożonej oferty i realizacji programu.

 1. Postanowienia końcowe:

1) wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty na stronie internetowej Urzędu Gminy Wilków www.wilkow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej bip.wilkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowie, przy ul. Wrocławskiej 11;
2) zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny;
3) od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nie przysługuje odwołanie;
4) warunkiem przekazania środków finansowych jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Wilków a podmiotem wyłonionym w konkursie; w terminie 5 dni roboczych od daty publikacji ogłoszenia Wójta Gminy Wilków o rozstrzygnięciu konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w  Wilkowie bip.wilkow.pl ;
5) ramowy wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
6) warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji programu, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
7) termin realizacji programu rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i upływa nie później niż
01.12.2017 r.;
8) podmiot, który uzyskał środki finansowe z budżetu gminy na realizację programu zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania merytoryczno-finansowego z wykonanego programu, druk sprawozdania stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia;
9) dodatkowe informacje na temat realizacji programu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 wejście A pokój nr 6,  lub telefonicznie pod nr tel. 77 419 55 15;
10) do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn.zm.).

Załączniki do pobrania:

ODTFormularz ofertowy - Załącznik do Zarządzenia Nr ORG.0050.394.2017.odt
PDFFormularz ofertowy - Załącznik do Zarządzenia Nr ORG.0050.394.2017.pdf
RTFFormularz ofertowy - Załącznik do Zarządzenia Nr ORG.0050.394.2017.rtf
Zarządzenie Nr ORG.0050.394.2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności