Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 28-06-2022
Imieniny: Florentyny, Ligii, Leona

Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały  Nr XX.141.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

Wójt Gminy Wilków informuje,

że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów w skład komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego;
  4. przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem, albo nie były członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji.

Zadaniem komisji konkursowej jest:

  1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
  2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Wilków.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy składać do dnia 17.02.2017 r. do godz 15.00  w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zarządzenie Nr ORG.0050.410.2017 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

DOCFormularz zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej.doc

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności