GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Zawiadomienie - XXIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 23.02.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm
) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 23 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie w 2016 roku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr XXII.161.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  2. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok;
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu;
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu;
  5. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”;
  7. przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „ Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” nr projektu RPOP.09.01.01-16-037/15;
  8. przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Aktywne przedszkolaki w gminie Wilków" nr projektu RPOP.09.01.03-16-0005/16;
  9. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilków;
  10. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Pągowie.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 10. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności