GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 23-10-2021
Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

Zawiadomienie - XXIV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 30.03.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy Wilków.
 6. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wilków.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr XXII.161.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  2. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok;
  3. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
  4. określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków;
  5. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków;
  6. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2017 roku;
  7. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017-2019 Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o.;
  8. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lubskiej stanowiącej własność Gminy Wilków;
  9. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych położonych w Wilkowie stanowiących własność Gminy Wilków;
  10. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wilkowie;
 8. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 11. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności