GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 16-10-2021
Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła

Zawiadomienie - XXV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 16.05.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) zwołuję XXV sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 16 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności bibliotek, Domu Kultury i świetlic wiejskich za 2016 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.
 7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2016 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r .
 9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Wilków.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr XXII.161.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  2. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok;
  3. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości;
  4. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Krzykowie stanowiącej własność Gminy Wilków.
 11. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 14. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności